§ 6. STYRELSE, VAL

§ 6. STYRELSE, VAL
Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan ordinarie stämmor. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall en av ledamöterna väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt så konstituerar styrelsen sig själv.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑