Besiktning utfyllnad Rödsten 25 maj 2018

Utfyllnaden i Rödsten 2016 ska efter två år besiktigas av Länstyrelsen. Det var vid dumpningen av stenavfallet som Sture Karlund och Lennart Granström överskred den beviljade avfallsmängden. Vidare nonchalerades Länstyrelsens föreskrivna försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen av TBT.

I ett föreläggande från Länsstyrelsen (535-9435-2016) ålades sedan Samfällighetsföreningen vid vite av 30.000 SEK att återställa de olovliga åtgärderna i den TBT-haltiga leran. Samfällighetsföreningen visade redan hösten 2016 att man valde att nonchalera Länstyrelsens föreläggande genom att utföra ett arbete som återigen inte efterlever en enda föreskrift, se bildmaterialet.

Allt tyder på att BBS lugnt kan fortsätta nonchalera Länsstyrelsen

Inte ens efter att föreningen fick avslag på sitt överklagande 2016-08-18 till Mark och Miljödomstolen har Länsstyrelsen vidtagit några åtgärder mot föreningen.

Föreningen kanske hoppas att kommunen ska ta över återställningsärendet i den giftiga leran? Föreningen har ju på årstämman 2018 “beslutat” om en avsiktsförklaring att arrendera ut Rödsten till kommunen. Att stämmobeslutet bara är en “avsiktsförklaring” och inget “arrende” är det nog ingen på kommunen som bryr sig om.

Det planeras även ett bostadsprojekt i Rödsten som behandlades på extrastämman 2017-11-25, så utgången av tillsynsärendet är även intressant för entreprenören Sture Karlund-klubben. Stora pengar intjänas om stenavfallet kan dumpas direkt i Rödsten istället för att forsla in det till fastlandet.

Göteborgsandan igen?

De som gynnas av att Länsstyrelsen inte vidtar åtgärd är entreprenörer, kommun, och så kanske samfällighetsföreningens styrelse. Det ska bli intressant och se vad som kommer fram efter att Rödsten har fyllts med sprängsten då byggprojektet är avslutat. Det var länge sedan en röd sten gav namn åt platsen och en namnändring till Brännö Sprängsten blir allt mer lämpligt. I sprängsten slipper man även all grön växtlighet som Sture Karlund och Lennart Granström senaste året lagt stor möda på att gräva bort på platsen.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑