Varför vill Tim/BBS överta småbåtshamnen i Rödsten?

Enligt avtalet/avsiktsförklaringen mellan BBS och kommunen ska befintliga bryggor rivas och ersättning i form av flytbrygga ska tillfalla BBS: “..bryggan kommer efter färdigställandet att överlåtas till Fastighetsägaren“(BBS)… som har rätt att i sin tur mot ersättning upplåta flytbryggans båtplatser till tredje man”.

Tims/BBS:s rättighet avseende flytbryggan är därmed begränsad till att hyra ut båtplatser. Konsekvensen är därmed att BBS förbinder sig till att behålla flytbryggan! Flytbryggan får alltså inte överlåtas för användning till någon annan, exempelvis bryggföreningen, då bryter BBS mot överenskommelsen med kommunen.

Rödstens Bryggföreningen kommer tvingas riva sin brygga och avsluta verksamheten om BBS:s vräkning inte hindras, men insikt om avtalsförhållandet når säkert bryggföreningen i tid. Om inte, får många av bryggföreningens medlemmar därefter hyra båtplatser av BBS i stället. Ingen ersättning erbjuds från kommunen till ägare av bryggor som skall rivas.

Vad skulle taxan för en båtplats bli vid den eventuella flytbryggan i slutändan? Avsiktsförklaringen utlovar “GREFAB-standard” och taxan för sådana båtplatser är ca 5000 kr/år. Båtplatser i ideella Rödstens Bryggförening är 500 kr/år. Hur skulle ett kösystem se ut? BBS har traditionen att ge vänner och bekanta förtur i andra sammanhang. Är det därför BBS vill ta över småbåtshamnen i Rödsten?

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑