Verksamhetsberättelse 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2021.

Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 13/3 och extra stämma den 5/6.

Känsö: Överklagandet av Länsstyrelsens beslut om skjutningar från 2010 är nu avgjort i Miljödepartementet. BBS har medverkat i en ansökan om överprövning av beslutet.

Rödsten: Trafiknämnden godkände den 16/12 ett avtal med Västtrafik.
BBS har sagt nej till trappor till ny småbåtshamn och förfrågan om samfinansiering. Ny projektledare är utsedd.

Allmänt Rödsten: Ingemar Törnqvist och Johan Nordmark har stämt BBS för ej korrekt genomförda årsmöten sedan 2020, därav är stämningsansökan beträffande båtplatser vilande. BBS har haft fortsatta diskussioner med Kretslopp- och vatten angående boden. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Röjt iordning sly etc.

Övrigt:

 • Scouterna har anmält Ingemar Törnqvist för olovlig bryggbyggnation i Ersdal. Strandskyddsdispensen för västra spängen är flyttad till 2024.
 • Ansökt om att Göteborgs hamn kan göra behövd muddring i Stämmösund till ett vattenmiljökompensationsprojekt.
 • BBS och Claes Friis har undersökt möjligheterna till pirar i Husvik och Lönndal.
 • En arbetsgrupp har startat utredning av pir i Vassdal.
 • Beträffande granskningsunderlaget för Brännö Handel, så svarade BBS att vi anser att det borde ingå en lokal för en vårdcentral och för hemtjänsten.
 • Efter att årsmötet och extra stämman sagt ja till att inköpa en bit mark för en mötesplats vid nya affären har Hans Bränning klandrat BBS till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad
 • BBS har sagt nej till Fastighetskontorets förfrågan om att köpa in en del av S:67 bakom nya affären.
 • Marken vid Utkiken har vunnit laga kraft och nya rullgardiner är uppsatta.
 • Igenfyllnaden av diket vid utegymmet är genomförd.
 • ”Doris brygga” behövde rivas och BBS har sagt ok till en grupp att bilda en bryggförening, som bekostar rivning och ny brygga.
 • Årsmötet bestämde att bevilja 10.000:-/år för diesel/reservdelar för skötsel av Gärdet.
 • Bajamajor har satts upp av Park och Natur i Vassdal och Gröna Vik.
 • Avvaktar vattenprov för brunnarna tills pandemin är över.

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑