§ 18. STÄMMOBESLUT

§ 18. STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. I fråga om omröstning mm. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑