Vågbrytarprojekt Vassdal 2001-2005

Hans Bränning engagerade föreningen i ett vågbrytarprojekt av gigantiska mått i Vassdal 2001-2005. Projektet avslogs i domstol och föreningen försattes nästan i konkurs pga de höga juridiska kostnaderna. I domslutet beskrivs projektet som “.. en 220 m lång vågbrytare med konsolbrygga utanför befintlig småbåtshamn.. med krön ca 3 m(!) över medelvattenytan”. Projektet skulle delfinansieras genom överlåtelse av Rödsten till kommunen genom fastighetsreglering i samförstånd med Hans Bränning samt EU bidrag. Överlåtelsen stoppades av Ingemar Törnqvist då lantmätaren anmäldes för jäv. Sprängsten skulle komma från farledsbreddning, vägverket och lokala byggprojekt. Med stor övertygelse anförde Hans Bränning på mötena att “Gratis sprängsten kommer från både Brännö och farledsbreddning…”. ..“och en ansökan kostar ju inget…”

Ansökan stoppades slutligen i Mark- och Miljööverdomstolen, men den juridiska vägen dit gjordes lång och kostsam när Hans Brännings ihärdighet möttes av närboendes protester: “Detta kommer att förstöra stora natur- och miljövärden och hota strandfloran. Den populära badplatsen för barn och vuxna kommer att försvinna.”

Rättegångskostnaderna orsakade en så stor skuld för föreningen att den nästan försattes i konkurs. Nils Ekberg, revisor, beviljade därför ingen ansvarsfrihet för styrelsen 2005. Enligt obekräftade uppgifter fördes pengar över till föreningen i hemlighet för att rädda den. Till följd behövdes arrendeavgifterna fördubblas för att klara av situationen.

För att kunna driva stora projekt drev Hans Bränning även igenom en ombildning från skifteslag till samfällighetsförening. Då blev medlemsfastigheterna betalningsskyldiga och borgenärer för de projekt som skulle drivas vilket inte var fallet med ett skifteslag. Felaktigt manipulerades medlemmarna att lagstiftningen krävde en ombildning.

Officiellt var projektets syfte att “..skydda befintliga bryggor med en vågbrytare samt att utöka antalet båtplatser.”

Det finns anledning att starkt ifrågasätta det officiella syftet eftersom andra parter än just samfälligheten skulle åtnjuta fördelar av projektet, nämligen staten, kommunen och lokala byggherrar. Detta framgår av domslutet där Hans Bränning föreslagit “överlåtelse av Rödsten till kommunen för att finansiera insatsen”. Vidare sägs att “.. skifteslaget har av Sjöfartsverket blivit lovade sprängsten som genereras i Farledsprojektet”. Vidare anförs att “gratis sprängsten förhoppningsvis kan rekvireras från projekt inom Göteborgs kommun.”

Så det egentliga syftet var sannolikt att ge bort Rödsten till kommunen och skapa en lukrativ dumpningsplats för kommunen, sjöfartsverket och brännös byggherrar. Föreningen med Hans Bränning i spetsen har i decennier varit mycket inställsam till dumpning på samfällighetens mark i Rödsten, Husvik och på Hakefjorden (S:2). Den som har byggt på Brännö vet att det är dyrt att forsla sprängsten till fastlandet. Även för offentliga byggprojekt, som t.ex. Marieholmstunneln är deponi innanför Vinga avsevärt billigare än utanför.

Vad som har motiverar Hans Bränning till att så oförtröttligt verka för kommunala och statliga intressen, som i fallet Vassdalsprojektet, är otydligt. Det går i alla fall att utesluta att det var för samfällighetsföreningens bästa – den försattes ju nästan i konkurs. Att en intensiv lobbyverksamhet har försiggått går att skönja i citatet: “Brännö Bys skifteslag har haft flera muntliga kontakter med länsstyrelsen i ett tidigt skede inför planerade åtgärder.”

Hans Brännings försök att manipulera medlemmar

Domslutet MÖD 2005:19 bär tydliga spår av hur Hans Bränning har försökt att manipulera föreningens medlemmar på årsmötet 2003:

 • Kallelsen till årsstämman 2003 hade inte angivit att stämman avsett behandla frågan om ingivande av tillståndsansökan avseende hamnanläggningen i Vassdal samt befogenhet att påbörja den aktuella byggnationen.
 • Av protokollet 2003 framgår vidare att mötet uttalat sitt stöd för fortsatt arbete med projektet men att detta kan knappast innefatta avsedda åtgärder, i vart fall inte mot bakgrund av hur kallelsen är utformad.
 • Vid årsmötet har inte projektets kostnad redovisats enär denna inte kunnat beräknas.

Projektet i korthet enligt MÖD 2005:19

 • Vågbrytare med tillhörande konsolbrygga, dels fast träbrygga på pålar samt fylla ett ca 2 m brett vattenområde för anläggandet av transportväg.
 • Fristen för vattenverksamheten: 10 år.
 • Vågbrytaren kommer att utgå från en cementklack där det tidigare har funnits en lotsbrygga, som användes fram till 1980 talet.
 • Vågbrytarens första del går ut till Lotsskäret.
 • 220 m lång vågbrytare med konsolbrygga utanför befintlig småbåtshamn.
 • Krönen på vågbrytarna är tänkt att ligga ca 3 m över medelvattenytan.
 • Vågbrytaren byggs upp av en kärna bestående av osorterad sprängsten varefter denna förses med ett skyddande lager.

Utfyllnaden

 • Brännö Bys Skifteslag har av Sjöfartsverket blivit lovade sprängsten som genereras i Farledsprojektet.
 • Stenåtgången, inklusive erosionsskyddet, till vågbrytaren i Vassdal beräknas bli mellan 10 000 -15 000 m3.
 • En cirka 95 meter lång, fast träbrygga på pålar planeras att anläggas en bit innanför vågbrytaren.
 • En cirka 100 meter lång och cirka 2 meter bred transportväg planeras att anläggas längs berget på norra sidan om udden,
 • Istället kommer vattenområdet längs strandkanten att fyllas ut med sprängsten som erhålls i samband med schaktningsarbeten på Brännö.

Konstruktion Kostnad

 • Vågbrytare 1 750 000 kr
 • Konsolbrygga 1 000 000 kr
 • Pålbrygga 750 000 kr
 • Transportväg 0 kr
 • Summa 3 500 000 kr

Kronologi

 • 2005-03-30: Avgörande M8066-04. MÖD 2015:19.
 • 2004-01-15: Samfällighetsföreningen överklagar Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål M 347-02.
 • 2003-02-07: Dom M 6427-01. Närboende fastighetsägare under i stort sett likartade förhållanden är berörda av vattenverksamheten på sådant sätt att de är att anses som sakägare.
 • 2003-03-13: Inlämnandet av ansökan diskuterades inte i andra termer än att det redan var inlämnat, dessutom har ärendet varit uppe vid ett flertal tidigare tillfällen.
 • 2003-10-29: Miljödomstolen har hållit huvudförhandling i målet.
 • 2003-11-07: Beslut M 607-03. Närboende fastighetsägare under i stort sett likartade förhållanden är berörda av vattenverksamheten på sådant sätt att de är att anses som sakägare.
 • 2002-07-24: Föreningens “sammanträder”. I protokollet kan man läsa i “§ 5, Frågan om anläggande av en vågbrytare och hamn i Vassdal. En översiktlig kostnadskalkyl presenterades. Det konstaterades att det behövs ett insats kapital för att komma igång med verksamheten. Ordf. föreslog att Skifteslaget skulle ta upp en förhandling med kommunen om överlåtelse av Rödsten för att finansiera insatsen i projektet.
 • 2002-05-25: Föreningens “sammanträder”. Enligt protokoll  § 3, Hamnprojektet i Vassdal redovisades . En skiss på en tänkt hamnutbyggnad redovisades… möjligheten att få EU bidrag till utbyggnaden nämndes…
 • 2002-05-03: Brännö Naturvårdsförening bedömer att projektet inte hotar några större naturvärden. Man konstaterar också att området inte hyser några skyddsvärda växt- eller djurarter.
 • 2002-12-05: Beslut M 50008-02. Närboende fastighetsägare under i stort sett likartade förhållanden är berörda av vattenverksamheten på sådant sätt att de är att anses som sakägare.
 • 2002-03-30: Årsmöte med delägarna i Brännö Bys Skifteslag, vari under § 8 anges bl.a. följande angående projekten vågbrytare i Vassdal och Ersdal. ”Styrelsen bedömde det som mindre realistiskt att fortsätta med projektet i Ersdal och önskade att ansträngningarna skulle koncentreras på Vassdal. Sökande av EU medel pågår…
 • 2001-11-16: Föreningen skickade in en skrivelse, till länsstyrelsen med en begäran om länsstyrelsens bedömning beträffande verksamhetens inverkan på allmänna intressen.

Kommentar boende

 • ”Jag har tagit del av rubricerade planer omfattande byggande av en vågbrytare, nya bryggor mm i Vassdal, Brännö. Detta kommer att förstöra stora natur- och miljövärden och hota strandfloran. Den populära badplatsen för barn och vuxna kommer att försvinna. Den befintliga vägen kommer inte att räcka till för den extra belastning som en hamnanläggning kommer att medföra.”
 • “El och avlopp saknas. Dricksvatten försörjs endast med en klen sommarslang. Vinterförvaringsplatser för ytterligare båtar saknas. Den unika skärgårdsmiljön kommer att försvinna. Jag vill därför protestera på det bestämdaste mot att dessa planer realiseras.”

Kommentar medlemmar

“Det anförs att styrelsen för Brännö Bys Samfällighetsförening överträtt sina befogenheter när man inlämnat ansökan om att få uppföra en pir i Vassdal, protokollet fört vid årsmöte den 13 mars 2003 åberopas. Vidare menar man att medlemmarna inte kunnat ta del av någon kostnadsredovisning för projektet som innebär ett betydande ekonomiskt ansvars tagande.”

EU bidrag

Styrelsen har undersökt möjligheten att få EU bidrag till utbyggnaden, men en förutsättning är att Skifteslaget utgör en juridisk person vilket inte var möjligt. Därför startade Hans Bränning en ombildning till en samfällighetsförening Brännö Bys Samfällighetsförening där även kostnader kan delas av medlemmarna.

Kommunen

Om föreningen är för sent ute beträffande sprängstenen från farledsprojektet kommer gratis sprängsten förhoppningsvis att kunna rekvireras från andra projekt inom Göteborgs kommun.

Rödsten

Hans Bränning föreslog att Skifteslaget skulle ta upp en förhandling med kommunen om överlåtelse av Rödsten för att finansiera insatsen i projektet. Förslaget väckte en hel del genmälen och alternativa finansieringslösningar diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att inleda samtal med kommunen i frågan, dock skall existerande båtplatser i Rödsten skyddas med goda alternativa lösningar.

Något förslag för framtida drift av en hamnanläggning finns i nuläget inte framme.”

Dom och Ersättning

 • Miljödomstolen finner till följd härav att huvudmän är att betrakta som motparter i målet och därmed berättigade till ersättning av sökanden för sina rättegångskostnader. Sökanden har inte gjort några invändningar mot skäligheten av det yrkade beloppet.
 • Ersättning skall därför utgå med begärda 103 750 kr jämte ränta enligt lag.

Källor och länkar:

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑