Anna Ekbergs ambitioner inför ordförandevalet 2023 kolliderar med hennes handlingar

Valet av Anna Ekberg som ny ordförande i BBS ingav hopp om förändring. Detta var särskilt betydelsefullt med tanke på att en kvinnlig ordförande förväntades medföra minskad vilja till stridigheter. På senare tid har samfällighetsföreningen genomgått många prövningar, inklusive en pågående ovana av att bryta mot stadgar och lagen, driva onödiga rättsprocesser, samt en ohälsosam... Continue Reading →

Tim Borgs onödiga och illvilliga vräkningsprocess mot Ingemar Törnqvist avslutas med förlikning av nya styrelsen?

Tim Borg startade under 2020 en vräkningsprocess mot Ingemar angående hans brygga i Rödsten. Onödigt och besynnerligt, eftersom föreningen redan 2017 hade kommit överens med Ingemar om ersättningsbrygga med båtplatser. Ingemar skulle avflytta från sin brygga "när den nya flytbryggan är klar". Dessutom hade föreningen erbjudit alla berörda ersättningsplatser enligt avtalet med Göteborgs kommun gällande hamnområdet... Continue Reading →

Avsiktsförklaringen om Rödsten ogiltig. Överlåtelsen av småbåtsanläggningen innebär främmande verksamhet för Samfällighetsföreningen

Avsiktsförklaringen om Rödsten mellan Brännö Bys Samfällighetsföreningen och Göteborgs kommun är ogiltig. Anledningen är enkel. Enligt avsiktsförklaringen ska den planerade brygganläggningen för småbåtar överföras till samfällighetsföreningen, vilket skulle innebära lagbrott. Samfällighetsföreningen ska enligt lag förvalta samfällda fastigheter. All annan förvaltning är främmande verksamhet, det vill säga olaglig. Bakgrund Göteborgs kommun och Samfällighetsföreningen ingick 2018 ett... Continue Reading →

Främmande verksamhet – varför är det brottsligt?

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats, 18 § Lag (1973:1150). Brännö Bys Samfällighetsförenings ändamål är upptagna i § 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN: "Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär,... Continue Reading →

Kommunens samrådsunderlag för Rödstens upprustning undermåligt – liknar mest ett överkörningsunderlag

Rödsten • Samrådsunderlaget angående Rödsten från 2022-12-21, som Sweco utarbetat, är i första hand kommun-anpassat och i sista hand Brännö-anpassat. Underlaget blandar taktiskt kommunens egna intressen med betydelselösa detaljer och undviker analysen av helhetsperspektiv, behov, tillgänglighet, trafik, långsiktig hållbarhet och alternativa planlösningar. Kommunens avsikt tycks vara att avleda Brännöborna att fokusera på småsaker istället för... Continue Reading →

Fortifikationsverket har fullföljt expropriationsbeslutet om Känsö – på felaktig grund

I en kungörelse i Post- och inrikestidningar meddelas att Fortifikationsverket den 4 april 2022 "fullföljt expropriationsbeslutet" att få överta Känsö. Enligt Fortifikationsverket finns "inga kända sakägare utöver samfällighetsföreningen". Oegentliga omständigheter Fortifikationsverket tycks i sin iver att ta över Känsö "glömt bort" att Känsö ägs av samfällighetens delägare, inte av föreningen. Samfällighetsföreningens styrelse (i den mån... Continue Reading →

Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad

Mark- och miljödomstolens beslut Mark- och miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid föreningsstämman i Brännö bys samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs kommun tills vidare inte får verkställas. Grunden för beslutet i korthet Köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och mot lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Köp av... Continue Reading →

Ordförande Hans Brännings kampanj mot Ingemar Törnqvist på 90-talet kostade vägföreningen 2.000.000 kronor

Ordförande Tim Borgs uppsägning av Törnqvist bryggarrende på hans födelsedag år 2020, är det senaste i ledet av en mycket långdragen personlig kampanj mot Törnqvist. Redan på 90-talet bedrevs kampanj mot Ingemar, då med vägföreningens medel. Då liksom nu tycks orsaken till kampanjen vara att Törnqvist kritiserar ordföranden. Då liksom nu leds kampanjen av en... Continue Reading →

Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag

Tim Borg, ordförande i BBS, sa upp Ingemar Törnqvists bryggarrende i Rödsten till den 14:e mars, se Verksamhetsberättelse 2019. Uppsägningen sker i affekt av personliga skäl. Att Ingemars födelsedag infaller på just samma dag som uppsägningen är knappast en slump. Det blir tydligt att Tim Borgs personliga intressen är avgörande trots sina tidigare löften, samt... Continue Reading →

Anderz Hellgrens sjöscoutförening släpper ut orenat avlopp i öppet dike till havsviken i Ersdal på Brännö

Miljö och moral är några av scouternas kärnvärden. Detta enligt den s.k. Scoutlagen. En scout ska "vårda naturen" och "vara ärlig och pålitlig". Ändå släpper scoutföreningen sedan 1960-talet ut sitt orenade avlopp i ett öppet dike på Brännö S:29 som leder ner till havsviken. Även överskottsurin blandat med avföring från multrum avleds till avloppsnätet. Avloppsnätet... Continue Reading →

Är Tim Borg samfällighetsföreningens nya trädgårdsmästare som sågar grenar av eken i Brännö Rödsten?

Den 8:e juni 2020 sågar Brännö Bys Samfällighetsförenings nya trädgårdsmästare av grenar på den ikoniska eken på kullen i Brännö Rödsten. Avverkningen sker under fel årstid, vilket även skadar trädet. Grenarna slängs i strid mot reglerna i sopcontainern. Den fina eken var det enda kvarvarande trädet på kullen efter Tims Borgs kalhuggning av Rödsten 2017.... Continue Reading →

BBS skattefuskar?

Bakgrund Sedan ombildningen från skifteslag till samfällighetsförening år 2002 har BBS haft expanderande extern verksamhet och skatteskyldighet har uppstått sedan länge. Detta enligt Skatteregler för samfälligheter. Föreningen momspliktig BBS är alltså skyldig att betala moms för sina inkomster: "om samfällighetsföreningen i mer än ringa omfattning omsätter varor eller tjänster till utomstående mot ersättning, anses den delen... Continue Reading →

Motion – Ersättning till privatpersoner, 93.000 kr, för rättegångskostnader i kampen mot ”Vindplats Göteborg” på s:2 Hake Fjord.

Yrkande Att årsmötet beslutar ersätta 93.000 tkr till kampfonden som förvaltas av advokat Bengt Tarre för utbetalning till de privatpersoner som bidragit till segern i Mark o Miljödomstolen (MMD). Sammanfattning Brännö Bys Samfällighets ordförande (Hans Bränning) har inte hävdat Brännö Bys Samfällighetsförenings (BBS) intressen trots sitt löfte på årsmötet 2015, att BBS advokat skulle företräda... Continue Reading →

Webbplatsen syfte

Syftet med denna webbplats är att åstadkomma en informationsbank om Brännö By och en ökad transparens inom Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS). En rad faktorer gör brannoby.se otillräcklig för detta ändamål. Informationen om föreningens historik, såsom ekonomi och medlemmarnas motioner etc. publiceras i ett svårtillgängligt format eller inte alls. I samband med senaste omarbetningen av brannoby.se publiceras huvudsakligen dokument... Continue Reading →

Vad är en samfällighet?

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Lagstiftningen i Sverige Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen). Ägande Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som... Continue Reading →

Om Brännös samfällighet

Visste du att många av Brännös allmänna områden och inrättningar ägs och förvaltas inom en så kallad samfällighet? Några exempel är badplatserna i Ramsdal, Grönavik och Ersdal, men även hamnområdena Rödsten och Husvik. Föreningen som har i uppgift att förvalta samfälligheten heter Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS). Så för den som vill engagera sig i sin närmiljö kan det alltså... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑