Främmande verksamhet – varför är det brottsligt?

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats, 18 § Lag (1973:1150).

Brännö Bys Samfällighetsförenings ändamål är upptagna i § 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN: “Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär, fyrplatser, hamnområden, båtuppläggningsplatser, bad, stentäkter, mm. Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, som ger avkastning.

Lagen skyddar

Förbudet mot verksamhet som är främmande för samfällighetens ändamål syftar till att skydda enskilda medlemmar från att tvingas ta del i verksamhet som inte ingår som ett naturligt led i förvaltningen av samfälligheten (prop. 1973:160,
s. 375, 386 ff och 416).

Främmande verksamheter i BBS

Brännö Bys Samfällighetsförening har en lång tradition av att bedriva främmande verksamheter. Några exempel i närtid är förvaltningen av utegymet och Doris brygga i Rödsten, som föreningen förvaltade fram till 2021.

Beslutet att förvärva torgmark i samband med bostadsprojektet skulle bli ytterligare en främmande verksamhet, men avstyrdes i domstol. Föreningen ska ju förvalta, inte förvärva, mark.

Beslutet att förvärva den planerade pontonbryggan i Rödsten är ytterligare ett exempel på främmande verksamhet, Föreningen ska ju förvalta mark, inte förvalta bryggor.

Viktigt maktinstrument

Främmande verksamheter är ett effektivt maktinstrument för styrelsens inre krets. Ledamöter utanför den inre kretsen ges ansvarsområden som ofta är en främmande verksamheter, t.ex. ett utegym. I kombination med indelningen i ansvarsområden ger främmande verksamheter styrelsens inre krets större svängrum att bedriva den verksamhet den vill, medan de andra ledamöterna hålls i mörkret genom att tilldelas uppgifter som inte handlar om föreningens ändamål.

Läs mer

Bild: Sveriges Lag, Studentlitteratur

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑