Fortifikationsverket har fullföljt expropriationsbeslutet om Känsö – på felaktig grund

I en kungörelse i Post- och inrikestidningar meddelas att Fortifikationsverket den 4 april 2022 "fullföljt expropriationsbeslutet" att få överta Känsö. Enligt Fortifikationsverket finns "inga kända sakägare utöver samfällighetsföreningen". Oegentliga omständigheter Fortifikationsverket tycks i sin iver att ta över Känsö "glömt bort" att Känsö ägs av samfällighetens delägare, inte av föreningen. Samfällighetsföreningens styrelse (i den mån... Continue Reading →

Featured post

Kallelse årsstämma 2022

Förord Stämman är åter inte "utlyst i behörig ordning" enligt punkt 1 i dagordningen. En styrelse som krävs enligt stadgarna §14 för en kallelse saknas sedan april 2020. Inga val av styrelseledamöter har vunnit laga kraft p.g.a. klander/överklagande. Därmed har samfällighetsföreningen upphört existera tills vidare. Under två år har samfälligheten ändå drivits in i fyra... Continue Reading →

Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad

Mark- och miljödomstolens beslut Mark- och miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid föreningsstämman i Brännö bys samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs kommun tills vidare inte får verkställas. Grunden för beslutet i korthet Köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och mot lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Köp av... Continue Reading →

Styrelsens förslag på åtgärder beträffande motionerna.

Nr 1: Henrik Sjöstrand vägföreningen gällande trädfällning. Vi föreslår att vi tar in en offert från Malte och skickar brev till berörda markägare inom BBS. Vi föreslår att lägga in 10.000:- för trädfällning på S:19. Nr 2. Henrik Sjöstrand gällande dikesrensningar i lilla och stora diket. Vi föreslår en avsättning i budgeten på 50.000:-. Nr... Continue Reading →

Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021 (Motion 7 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion #3 2022 Brännö Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION #3 - Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021. BAKGRUND Protokollen från stämmorna som hölls i föreningen under förra året gör mig mycket betänksam och jag har funderat mycket över alla stridigheter som tycks finnas mellan olika fraktioner... Continue Reading →

Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet (Motion 6 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion 2 Brännö 2022 Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION # 2 - Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet. BAKGRUND Hur röstning i en samfällighetsförening ska gå till regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagtexten ger dessvärre inte speciellt bra vägledning... Continue Reading →

Möjlighet till digitalt deltagande vid årsstämma eller stämma (Motion nr 5 årsstämman i Brännö Bys Samfällighetsförening 2022)

BAKGRUND För att möjliggöra alla medlemmars möjlighet att närvara vi föreningens stämmor föreslås att stämmor genomförs med möjlighet till att även delta med digital närvaro. Med detta menar jag inte att den fysiska stämman skall tas bort utan att det istället läggs till en möjlighet för deltagare som av olika skäl inte har möjlighet att... Continue Reading →

Träd stormfällning, samt annan grönska nära vägområdet och skötsel av diken, s-märkta (Motion 1 och 2 Brännö samfällighets årsmöte 2022)

Växtligheten på Brännö är ett trevligt inslag på ön men kan som icke omhändertagen utgöra olägenheter och en fara för allmänheten. På ett fåtal decennier har växtligheten kraftigt ökat och träd/sly har fått växa till allt för stora proportioner. exv att träd stormfälls när den når upp över bergskullar där trädkronan får vindfång.Ett väl representerat... Continue Reading →

Verksamhetsberättelse 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2021. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 13/3 och extra stämma den 5/6. Känsö: Överklagandet... Continue Reading →

Revisionsberättelse 2022

Undertecknade, av Brännö Bys Samfällighet vald revisorer, får härmed avge följandeberättelse; Vi har granskat föreningens verksamhet för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 och därvidtagit del av resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar, vilka lämnarupplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vifunnit erforderliga. Revisionen har inte givit anledning till några anmärkning gällande föreningens redovisning.Dock... Continue Reading →

Resultat och balansräkning per 2021-12-31

IntäkterKostnaderArrende Känsö640.000,00Advokatkostnader244.738,00Div arrende Brännö298.440,00Arvoden94.600,00Arrende Rödsten150.000,00Anläggningskostnader (utkiken)83.225,00Upplägg Rödsten11.500,00Kostnader Rödsten2.922,00Övriga intäkter38.618,97Årsmöteskostnader (annonser GP34.734,90Lokal, förrådskostnader9.360,00Elkostnader Rödsten14.823,00Rep. underhåll lokaler9.624,0Fastighetsskötsel49.661,00Programvaror8.366,95Kontor, porto, bankkostnader6.211,00Försäkring5.369,00Arbetsgivaravgifter arvoden18.097,00Div kostnader1.800,00S:a intäkter1.138.558,97S:a Kostnader583.531,85Årets resultat395.027,12Summa978.558,97TillgångarEget kapital & SkulderBank, Plusgiro4.980.196,79Eget kapital5.079.949,79Peridiserad intäkt160.000,00Kortfristig skuld arerende12.270,00Skatt arvode47.977,00S:a5.140.196,795.140.196,79 Original Result-Balansräkning-2021

Budget 2022

Intäkter Arrende Känsö640.000Arrende Rödsten150.000Övriga arrenden250.000Summa:1.040.000 Utgifter Advokatkostnader, Bl.a. - Uppsagda bryggplatser i Rödsten, se Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.- Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist, - Tvisten med H. Bränning, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad250.000Inköp av mark vid nya affären10.000S:4 Utegym50.000Rensning av BBS diken50.000Trädfällning S:1910.000Avsättning för skötsel av Gärdet10.000Annonser, lokalhyra,... Continue Reading →

Verksamhetsplan 2022

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2022 Rödsten Beslut om budget och fortsatt projektering från Trafikkontoret.Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod.Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö och Fort. verket/Försvarsmakten Förslag från Fortifikationsverket angående S:2.Överprövningsärende av miljöprövning, ärendet ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen.Expropriationsansökan kvarstår från Fort.... Continue Reading →

Protokoll extrastämma om inköp av torgmark 2021-06-05

Redaktionen sammanfattar Extrastämman gällde inköp av "torgmark" vid en eventuell ny affär enligt en detaljplan som Länsstyrelsen underkänt. Köp av mark avviker från § 3. grunderna för förvaltningen och är så kallad främmande verksamhet, vilket är olagligt, se Lag (1973:1150) 4 §. Tim Borg-falangen gjorde sitt bästa för att smutskasta Bränning-falangen genom Bernt Anderssons tillägg... Continue Reading →

Upprop! Rädda Brännö Gärde riksintresse nu!

Din röst är viktig! Den 22:e juni ska Byggnadsnämnden ta upp ärendet om byggstopp av Brännö Strandängar, diarienummer 0611/21. Brännö By och Gärde riksintresseområde och unika karaktär är hotat! Betongbolaget Concreo och Kommunen är i färd att skada kulturmiljön på Brännö genom byggprojektet Brännö Strandängar. Felet med att bevilja byggloven för Brännö Strandängar är uppenbart.... Continue Reading →

Kallelse Extrastämma 2021 06 05

Brännö Bys Samfällighetsförening kallar till extrastämma Brännö Bys Samfällighetsförenings deltagare kallas till en extra föreningsstämma med anledning av att Hans Bränning, Stig Berggren, Jan Almström, Göte Westberg, Bo Silfverblad, Dan Lorén och Lennart Granström har åberopat §13 i stadgarna. Plats och tid: Brännö Brygga, Lördagen den 5/6 2021 kl. 11.00. Följande ärenden kommer att avhandlas:... Continue Reading →

Brännö By och Gärde riksintresseområde hotat av Göteborgs kommun och Concreo

Brännö By och Gärde ingår i ett riksintresseområde där betongbolaget Concreo AB påbörjat byggprojektet "Brännö Strandängar", bestående av tre större huskroppar. Kommunen har givit byggloven i den mest värdefulla delen av riksintresseområdet - där den gamla bybebyggelsen möter Brännö Gärde. Något som kommunens egen Fördjupade översiktsplan just ska förhindra(!) Byggnadsvårdsföreningen anser därmed riksintresset "hotat". Endast... Continue Reading →

Länsstyrelsens granskning av detaljplan för bostäder och handel på Brännö – ”Kan inte accepteras”

Stadsbyggnadskontorets detaljplan för Brännö Handel och bostäder kritiseras hårt i Länsstyrelsens yttrande 2021-05-05. Länsstyrelsen uppger bland annat att stadsbyggnadskontoret inte tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen anser även att stadsbyggnadskontoret "borde analyserat frågan om plats för verksamheter ur ett mer långsiktigt perspektiv avseende samhällets robusthet över tid." Vidare framhäver Länsstyrelsen att helhetssynen på förtätningen i... Continue Reading →

Brännö bys samfällighetsförening BBS och kommunen ensamma om att godkänna försvarsmaktens ansökan om skjutfält i södra skärgården

Brännö samfällighetsförening BBS och Göteborgs kommun var överens om att 300 000 skott årligen ska tillåtas, medan de flesta privatpersoner och föreningar yrkade att försvarsmaktens ansökan skulle avslås. Efter regeringsbeslutet (som legat vilande i 10 år) undertecknade Anna Berglund och f.d. miljöminister Isabella Lövin (Mp), innan hon avgick, tillståndet för militären att öva i 110... Continue Reading →

Kallelse årsstämma 2021

KALLELSE Brännö Bys Samfällighetsförening. Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännö Varv. Tid: Lördagen den 13 mars 2021 kl. 12.00 Följande ärenden kommer att avhandlas: Är stämman utlyst i behörig ordning?Val av ordförande på stämman.Val av sekreterare på stämman.Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare.Styrelsens förvaltningsberättelse.Resultat- och balansräkning per 2020-12-31.Revisons berättelsen.Frågan om... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑