Anna Ekbergs ambitioner inför ordförandevalet 2023 kolliderar med hennes handlingar

Valet av Anna Ekberg som ny ordförande i BBS ingav hopp om förändring. Detta var särskilt betydelsefullt med tanke på att en kvinnlig ordförande förväntades medföra minskad vilja till stridigheter. På senare tid har samfällighetsföreningen genomgått många prövningar, inklusive en pågående ovana av att bryta mot stadgar och lagen, driva onödiga rättsprocesser, samt en ohälsosam... Continue Reading →

Featured post

Tim Borgs onödiga och illvilliga vräkningsprocess mot Ingemar Törnqvist avslutas med förlikning av nya styrelsen?

Tim Borg startade under 2020 en vräkningsprocess mot Ingemar angående hans brygga i Rödsten. Onödigt och besynnerligt, eftersom föreningen redan 2017 hade kommit överens med Ingemar om ersättningsbrygga med båtplatser. Ingemar skulle avflytta från sin brygga "när den nya flytbryggan är klar". Dessutom hade föreningen erbjudit alla berörda ersättningsplatser enligt avtalet med Göteborgs kommun gällande hamnområdet... Continue Reading →

Featured post

Minnesanteckningar årsstämma 2023

Årsstämman 2023 är avklarad. Medlemmarna gav den dysfunktionella styrelsen hård och berättiga kritik på flertalet punkter. Återigen konstateras att styrelsen egenmäktigt hanterar många ärenden utan behandling på medlemsmöten och undanhåller delägarna grundläggande insyn i vad styrelsen gör. Föreningens brottsliga verksamheter, så kallade främmande verksamheter, fick ett välförtjänt fokus. Även Wistrands kostsamma och svaga insats angående... Continue Reading →

Featured post

Kommunen planerar att anta detaljplanen för Brännö Bostäder och affär i kommunfullmäktige 2023-03-23

Trots länsstyrelsen sågning av detaljplanen för Brännö Bostäder och Handel planerar kommunen att anta planen. Att kommunen fortsätter förstöra Brännö Gärde, som är ett riksintresseområde enligt 3 kap 6 § miljöbalken, är mycket anmärkningsvärt. Endast Sverigedemokraterna tar ansvar för miljön av riksintresse på Brännö, genom eget förslag på återremitterande till stadsbyggnadsnämnden för omarbetning. Hur gör jag... Continue Reading →

Featured post

Avsiktsförklaringen om Rödsten ogiltig. Överlåtelsen av småbåtsanläggningen innebär främmande verksamhet för Samfällighetsföreningen

Avsiktsförklaringen om Rödsten mellan Brännö Bys Samfällighetsföreningen och Göteborgs kommun är ogiltig. Anledningen är enkel. Enligt avsiktsförklaringen ska den planerade brygganläggningen för småbåtar överföras till samfällighetsföreningen, vilket skulle innebära lagbrott. Samfällighetsföreningen ska enligt lag förvalta samfällda fastigheter. All annan förvaltning är främmande verksamhet, det vill säga olaglig. Bakgrund Göteborgs kommun och Samfällighetsföreningen ingick 2018 ett... Continue Reading →

Featured post

Främmande verksamhet – varför är det brottsligt?

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats, 18 § Lag (1973:1150). Brännö Bys Samfällighetsförenings ändamål är upptagna i § 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN: "Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär,... Continue Reading →

Featured post

Beslutet om förvärv av torgmark upphävs i MMD – ”är verksamhetsfrämmande”

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om förvärv av torgmark från föreningsstämman den 13 mars 2021. Hans Bränning anför korrekt i sin klandertalan att förvärv av mark innebär både lagbrott och stadgebrott för samfällighetsföreningen. Styrelsen och Wistrands advokater försvarar det lagvidriga beslutet med att det ska kunna stärka samfälligheternas ”attraktionskraft”. Bakgrund I samband med kommunens nästa... Continue Reading →

Featured post

Minnesanteckningar samråd hamn Rödsten 2023-01-31 i Brännögården

Rödsten • Stadsmiljöförvaltningen genomförde överkörningen av brännöborna planenligt. Något samråd om hamnområdet som helhet var det inte fråga om. Samrådet gäller bara miljötillstånd för vattenverksamhet. Men projektledaren Josefin Schyllander gav ändå effektivt det felaktiga intrycket att samrådet tog hänsyn även till landverksamheterna. I själva verket är det andra kommunala förvaltningar som ansvarar för landverksamheterna. Synpunkter... Continue Reading →

Featured post

Kommunens samrådsunderlag för Rödstens upprustning undermåligt – liknar mest ett överkörningsunderlag

Rödsten • Samrådsunderlaget angående Rödsten från 2022-12-21, som Sweco utarbetat, är i första hand kommun-anpassat och i sista hand Brännö-anpassat. Underlaget blandar taktiskt kommunens egna intressen med betydelselösa detaljer och undviker analysen av helhetsperspektiv, behov, tillgänglighet, trafik, långsiktig hållbarhet och alternativa planlösningar. Kommunens avsikt tycks vara att avleda Brännöborna att fokusera på småsaker istället för... Continue Reading →

Featured post

Fortifikationsverket har fullföljt expropriationsbeslutet om Känsö – på felaktig grund

I en kungörelse i Post- och inrikestidningar meddelas att Fortifikationsverket den 4 april 2022 "fullföljt expropriationsbeslutet" att få överta Känsö. Enligt Fortifikationsverket finns "inga kända sakägare utöver samfällighetsföreningen". Oegentliga omständigheter Fortifikationsverket tycks i sin iver att ta över Känsö "glömt bort" att Känsö ägs av samfällighetens delägare, inte av föreningen. Samfällighetsföreningens styrelse (i den mån... Continue Reading →

Featured post

Protokoll extrastämma 2017-11-25 Angående Planavtal S:15, Rödsten

Red anm: Detta protokoll handlar om byggprojektering av Rödstensbergen. Originalprotokollet bifogas. Bilagorna saknas. Är stämman behörigt utlyst? Svar: Ja Till ordförande för mötet valdes Tim Borg. Till sekreterare valdes Sten Gyldén. Till justeringsmän valdes Eva Sundén och Käthe Ejdefjord. Tim har en genomgång av planfrågan på S 15, se bilaga 1.Ägarförhållandena består av 4 delar,... Continue Reading →

Kallelse årsstämma 2022

Förord Stämman är åter inte "utlyst i behörig ordning" enligt punkt 1 i dagordningen. En styrelse som krävs enligt stadgarna §14 för en kallelse saknas sedan april 2020. Inga val av styrelseledamöter har vunnit laga kraft p.g.a. klander/överklagande. Därmed har samfällighetsföreningen upphört existera tills vidare. Under två år har samfälligheten ändå drivits in i fyra... Continue Reading →

Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad

Mark- och miljödomstolens beslut Mark- och miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid föreningsstämman i Brännö bys samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs kommun tills vidare inte får verkställas. Grunden för beslutet i korthet Köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och mot lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Köp av... Continue Reading →

Styrelsens förslag på åtgärder beträffande motionerna.

Nr 1: Henrik Sjöstrand vägföreningen gällande trädfällning. Vi föreslår att vi tar in en offert från Malte och skickar brev till berörda markägare inom BBS. Vi föreslår att lägga in 10.000:- för trädfällning på S:19. Nr 2. Henrik Sjöstrand gällande dikesrensningar i lilla och stora diket. Vi föreslår en avsättning i budgeten på 50.000:-. Nr... Continue Reading →

Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021 (Motion 7 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion #3 2022 Brännö Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION #3 - Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021. BAKGRUND Protokollen från stämmorna som hölls i föreningen under förra året gör mig mycket betänksam och jag har funderat mycket över alla stridigheter som tycks finnas mellan olika fraktioner... Continue Reading →

Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet (Motion 6 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion 2 Brännö 2022 Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION # 2 - Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet. BAKGRUND Hur röstning i en samfällighetsförening ska gå till regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagtexten ger dessvärre inte speciellt bra vägledning... Continue Reading →

Möjlighet till digitalt deltagande vid årsstämma eller stämma (Motion nr 5 årsstämman i Brännö Bys Samfällighetsförening 2022)

BAKGRUND För att möjliggöra alla medlemmars möjlighet att närvara vi föreningens stämmor föreslås att stämmor genomförs med möjlighet till att även delta med digital närvaro. Med detta menar jag inte att den fysiska stämman skall tas bort utan att det istället läggs till en möjlighet för deltagare som av olika skäl inte har möjlighet att... Continue Reading →

Träd stormfällning, samt annan grönska nära vägområdet och skötsel av diken, s-märkta (Motion 1 och 2 Brännö samfällighets årsmöte 2022)

Växtligheten på Brännö är ett trevligt inslag på ön men kan som icke omhändertagen utgöra olägenheter och en fara för allmänheten. På ett fåtal decennier har växtligheten kraftigt ökat och träd/sly har fått växa till allt för stora proportioner. exv att träd stormfälls när den når upp över bergskullar där trädkronan får vindfång.Ett väl representerat... Continue Reading →

Verksamhetsberättelse 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2021. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 13/3 och extra stämma den 5/6. Känsö: Överklagandet... Continue Reading →

Revisionsberättelse 2022

Undertecknade, av Brännö Bys Samfällighet vald revisorer, får härmed avge följandeberättelse; Vi har granskat föreningens verksamhet för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 och därvidtagit del av resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar, vilka lämnarupplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vifunnit erforderliga. Revisionen har inte givit anledning till några anmärkning gällande föreningens redovisning.Dock... Continue Reading →

Resultat och balansräkning per 2021-12-31

IntäkterKostnaderArrende Känsö640.000,00Advokatkostnader244.738,00Div arrende Brännö298.440,00Arvoden94.600,00Arrende Rödsten150.000,00Anläggningskostnader (utkiken)83.225,00Upplägg Rödsten11.500,00Kostnader Rödsten2.922,00Övriga intäkter38.618,97Årsmöteskostnader (annonser GP34.734,90Lokal, förrådskostnader9.360,00Elkostnader Rödsten14.823,00Rep. underhåll lokaler9.624,0Fastighetsskötsel49.661,00Programvaror8.366,95Kontor, porto, bankkostnader6.211,00Försäkring5.369,00Arbetsgivaravgifter arvoden18.097,00Div kostnader1.800,00S:a intäkter1.138.558,97S:a Kostnader583.531,85Årets resultat395.027,12Summa978.558,97TillgångarEget kapital & SkulderBank, Plusgiro4.980.196,79Eget kapital5.079.949,79Peridiserad intäkt160.000,00Kortfristig skuld arerende12.270,00Skatt arvode47.977,00S:a5.140.196,795.140.196,79 Original Result-Balansräkning-2021

Budget 2022

Intäkter Arrende Känsö640.000Arrende Rödsten150.000Övriga arrenden250.000Summa:1.040.000 Utgifter Advokatkostnader, Bl.a. - Uppsagda bryggplatser i Rödsten, se Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.- Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist, - Tvisten med H. Bränning, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad250.000Inköp av mark vid nya affären10.000S:4 Utegym50.000Rensning av BBS diken50.000Trädfällning S:1910.000Avsättning för skötsel av Gärdet10.000Annonser, lokalhyra,... Continue Reading →

Verksamhetsplan 2022

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2022 Rödsten Beslut om budget och fortsatt projektering från Trafikkontoret.Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod.Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö och Fort. verket/Försvarsmakten Förslag från Fortifikationsverket angående S:2.Överprövningsärende av miljöprövning, ärendet ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen.Expropriationsansökan kvarstår från Fort.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑