Verksamhetsberättelse 2019

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2019. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Känsö: Marinen har skickat in en skrivelse/förslag till regeringen gällande alla... Fortsätt läsa mer →

Verksamhetsplan 2020

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2020 Rödsten: Gestaltningsförslag från Trafikkontoret i vår. Bevaka överklagande angående utfyllnad till Mark- och miljööverdomstolen. Bevaka uppsägningen av Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö: Överklagande av miljöprövning, ärendet ligger hos regeringen. Marinen tror att miljöutredningen kommer att beslutas i samband med höstens beslut om 2019 års förslag till regeringen.... Fortsätt läsa mer →

Länstyrelsens beslutsförslag: Utför muddring inom 4 månader vid vite av 150 000 kr. Kronofogdemyndigheten inkallas vid utebliven åtgärd.

Länstyrelsen har meddelat Brännö bys samfällighetsförening ett förslag till beslut i ärende om tillsyn över utfyllnad och bottenupptryckningen från 2016 inom fastigheten Brännö S:2 i Göteborgs kommun. Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Ordförande Tim Borg ombeds skicka synpunkter till Länsstyrelsen senast den 7 maj 2019. "Om... Fortsätt läsa mer →

Minnesanteckningar årsstämma 2019

Årsstämma 2019 är över. Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska  redovisningen var ovanligt oklar, konstig och felaktig. Ingen väsentlig  information läggs ut på föreningens webbsida. Ordförande Tim Borg malde därför igenom verksamhetsberättelsen muntligt utan någon särskilt förbättrad klarhet. Hot om våld En medlem blev så upprörd över vad som framfördes på mötet att han försökte ta över... Fortsätt läsa mer →

Rödsten kalhugget sedan 2017

Efter att Tim sedan sitt tillträde 2017, i två år, röjt bort syrenträd, slån och björnbärsbuskar m.m. ser Rödstensområdet ut som ett kalhygge. Planteringar påstås genomföras till våren. För andra året i rad. Vilket år? Är en naturlig fråga. Då det mesta av växtligheten i Rödsten ligger i Tim Borgs bostadshus utsikt är det uppenbart att... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑