Kallelse årsstämma 2022

Förord Stämman är åter inte "utlyst i behörig ordning" enligt punkt 1 i dagordningen. En styrelse som krävs enligt stadgarna §14 för en kallelse saknas sedan april 2020. Inga val av styrelseledamöter har vunnit laga kraft p.g.a. klander/överklagande. Därmed har samfällighetsföreningen upphört existera tills vidare. Under två år har samfälligheten ändå drivits in i fyra... Continue Reading →

Styrelsens förslag på åtgärder beträffande motionerna.

Nr 1: Henrik Sjöstrand vägföreningen gällande trädfällning. Vi föreslår att vi tar in en offert från Malte och skickar brev till berörda markägare inom BBS. Vi föreslår att lägga in 10.000:- för trädfällning på S:19. Nr 2. Henrik Sjöstrand gällande dikesrensningar i lilla och stora diket. Vi föreslår en avsättning i budgeten på 50.000:-. Nr... Continue Reading →

Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021 (Motion 7 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion #3 2022 Brännö Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION #3 - Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021. BAKGRUND Protokollen från stämmorna som hölls i föreningen under förra året gör mig mycket betänksam och jag har funderat mycket över alla stridigheter som tycks finnas mellan olika fraktioner... Continue Reading →

Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet (Motion 6 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion 2 Brännö 2022 Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening MOTION # 2 - Rösträkning och fullmakter vid stämmor när fler än en person står som ägare till en fastighet. BAKGRUND Hur röstning i en samfällighetsförening ska gå till regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagtexten ger dessvärre inte speciellt bra vägledning... Continue Reading →

Möjlighet till digitalt deltagande vid årsstämma eller stämma (Motion nr 5 årsstämman i Brännö Bys Samfällighetsförening 2022)

BAKGRUND För att möjliggöra alla medlemmars möjlighet att närvara vi föreningens stämmor föreslås att stämmor genomförs med möjlighet till att även delta med digital närvaro. Med detta menar jag inte att den fysiska stämman skall tas bort utan att det istället läggs till en möjlighet för deltagare som av olika skäl inte har möjlighet att... Continue Reading →

Träd stormfällning, samt annan grönska nära vägområdet och skötsel av diken, s-märkta (Motion 1 och 2 Brännö samfällighets årsmöte 2022)

Växtligheten på Brännö är ett trevligt inslag på ön men kan som icke omhändertagen utgöra olägenheter och en fara för allmänheten. På ett fåtal decennier har växtligheten kraftigt ökat och träd/sly har fått växa till allt för stora proportioner. exv att träd stormfälls när den når upp över bergskullar där trädkronan får vindfång.Ett väl representerat... Continue Reading →

Verksamhetsberättelse 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS) förvaltningsberättelse 2021. Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Bernt Andersson v. ordf., Thomas Kihlgren kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bengt Hansson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Lennart Granström och Ibert Johansson. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, årsmöte den 13/3 och extra stämma den 5/6. Känsö: Överklagandet... Continue Reading →

Revisionsberättelse 2022

Undertecknade, av Brännö Bys Samfällighet vald revisorer, får härmed avge följandeberättelse; Vi har granskat föreningens verksamhet för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 och därvidtagit del av resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar, vilka lämnarupplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vifunnit erforderliga. Revisionen har inte givit anledning till några anmärkning gällande föreningens redovisning.Dock... Continue Reading →

Resultat och balansräkning per 2021-12-31

IntäkterKostnaderArrende Känsö640.000,00Advokatkostnader244.738,00Div arrende Brännö298.440,00Arvoden94.600,00Arrende Rödsten150.000,00Anläggningskostnader (utkiken)83.225,00Upplägg Rödsten11.500,00Kostnader Rödsten2.922,00Övriga intäkter38.618,97Årsmöteskostnader (annonser GP34.734,90Lokal, förrådskostnader9.360,00Elkostnader Rödsten14.823,00Rep. underhåll lokaler9.624,0Fastighetsskötsel49.661,00Programvaror8.366,95Kontor, porto, bankkostnader6.211,00Försäkring5.369,00Arbetsgivaravgifter arvoden18.097,00Div kostnader1.800,00S:a intäkter1.138.558,97S:a Kostnader583.531,85Årets resultat395.027,12Summa978.558,97TillgångarEget kapital & SkulderBank, Plusgiro4.980.196,79Eget kapital5.079.949,79Peridiserad intäkt160.000,00Kortfristig skuld arerende12.270,00Skatt arvode47.977,00S:a5.140.196,795.140.196,79 Original Result-Balansräkning-2021

Budget 2022

Intäkter Arrende Känsö640.000Arrende Rödsten150.000Övriga arrenden250.000Summa:1.040.000 Utgifter Advokatkostnader, Bl.a. - Uppsagda bryggplatser i Rödsten, se Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.- Stämning från J. Nordmark, Stämning från I. Törnqvist, - Tvisten med H. Bränning, se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad250.000Inköp av mark vid nya affären10.000S:4 Utegym50.000Rensning av BBS diken50.000Trädfällning S:1910.000Avsättning för skötsel av Gärdet10.000Annonser, lokalhyra,... Continue Reading →

Verksamhetsplan 2022

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2022 Rödsten Beslut om budget och fortsatt projektering från Trafikkontoret.Bevaka stämningsansökan beträffande Ingemar Törnqvist:s båtplatser. Se Ordförande Tim Borg vräker medlem på hans födelsedag.Bevaka tillsynsärendet beträffande uppställning av byggbod.Fortsatt ansvar för omlastningsplanen. Känsö och Fort. verket/Försvarsmakten Förslag från Fortifikationsverket angående S:2.Överprövningsärende av miljöprövning, ärendet ligger hos Högsta Förvaltningsdomstolen.Expropriationsansökan kvarstår från Fort.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑