Träd stormfällning, samt annan grönska nära vägområdet och skötsel av diken, s-märkta (Motion 1 och 2 Brännö samfällighets årsmöte 2022)

Växtligheten på Brännö är ett trevligt inslag på ön men kan som icke omhändertagen utgöra olägenheter och en fara för allmänheten.

På ett fåtal decennier har växtligheten kraftigt ökat och träd/sly har fått växa till allt för stora proportioner.

exv att träd stormfälls när den når upp över bergskullar där trädkronan får vindfång.Ett väl representerat trädslag är asp.

Träd som lutar över vägområdet/fastigheter vilka utgör en potentiell fara.

Grenverk med stor tyngd och längd som växer ut över vägområdet samt släpper löv och även mindre grenar på vägbanan vilka också är en fara för fotgängare och trafikanter.

Det finns många obebyggda fastigheter där grönskan fått lov att växa ohämmat och okontrollerat av fastighetsägarna.

Samfällda diken på Brännö.
De så kallade s-märkta dikena är av stor vikt för att transportera bort vatten.

För Brännö vägnäts hållbarhet, är dikens funktionalitet avgörande då vattnet skadar vägkroppen vilket kostar mycket att reparera.

Det finns flertalet viktiga s-märkta diken på Brännö. Motionen riktar sig till Brännö samfällighet

-att genom sitt medlems kontaktnät och i egenskap av samfällighetsförening bör ombesörja information till fastighetsägare om deras skyldigheter att omhänderta problematiken kring

träd som är i riskzonen att falla över väg samt skapa olägenhet för annan grannfastighet och bebyggelse.

-att uppfölja att det anförda besväret efterlevs inom rimlig överenskommen tid/datum.

-att även fortsättningsvis återkommande upplysa, informera och påtala till fastighetsägare om deras åtagande/skyldigheter.

-att kartlägga diken med sämre flöde och åtgärda detta i prioritetsordning med tanke på vägnätet i samråd med vägföreningen.

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑