Arrendeavtalet som ger kommunen alla rättigheter men inga skyldigheter i Rödsten

OBS! Arrendeavtalet är inte ett beslutsärende på årsmötet 17/3 2018 då det inte finns med på dagordningen enligt kallelsen (§14 i stadgarna). I kallelsen står: “Dagordning enligt stadgarna”. Om styrelsen “kuppmässigt” ändå skulle ta upp Rödstensarrendet (rent hypotetiskt förstås) så bryter den alltså emot stadgarna. Läs mer om den kuppmässiga stadgeändringen 2017 i anteckningar årsstämma 2017.

En arbetsgrupp har under en längre tid förhandlat med Göteborgs kommun om en utarrendering av Rödsten. Texten i avtalet har skrivits så otydligt och ostrukturerat att den gjorts svår att bemöta. Mest anmärkningsvärt är att kommunen inte förbinder sig till något konkret alls. Texten säger att kommunen har en “avsiktsförklaring”, vilket är ett smart uttryck för “inga skyldigheter alls”.  Att detta är till stor nackdel för föreningen är uppenbart. 

Arrendeområdet i Rödsten omfattar hela föreningens område. Anmärkningsvärda undantag från området är framför ordförande Tim Borgs fastighet och en privat brygganläggning på sydsidan berget.

Historien upprepar sig

Redan 1992 ville föreningen arrendera ut Rödsten till kommunen. Arrendeavtalet var även då anmärkningsvärt förmånligt för kommunen som inte skulle binda sig till några skyldigheter. Läs 920320_BBS_verks_ber91 och bil. E 92. Även 2010 skulle Rödsten säljas förmånligt till kommunen. Traditionen att skriva avtal som missgynnar föreningen och överdrivet gynnar motparten är lång. En lista presenteras längst ner i artikeln för den intresserade.

Förhandlingarna skett i smyg (igen)?

Det har framkommit att samtliga i styrelsen inte tagit del av avtalsförslaget som nu presenterats. Förslaget påstås ha slutförhandlats endast av två i styrelsen under ledning av Lennart Granström. Flera personer i BBS styrelse ger intryck av uppgivenhet och utmattning av förhandlingsarbetet. I verksamhetsberättelsen påstås “Advokat Lars Gahnström har varit behjälplig i avtalsutformningen”. Lars uppger att han endast vid ett tillfälle hösten 2017 lämnat kommentarer på ett avtalsförslag till BBS styrelse. I övrigt vägrar Lars att kommunicera med någon medlem.

Även om oklarheterna kring själva sakfrågan är många så är ordförande Tim Borg mycket tydlig på en punkt, nämligen att styrelsen tar beslut som förhindrar informationsspridningen. I ett email från 19/3 2018 meddelar Tim Borg en medlem: “Vi beslutade igår på mötet att alla kommunikation emellan styrelsen och dig, vill vi skall ske per mail eller skriftligen, förutom självklart vid möten”.

Sedvanlig skrämselpropaganda

Rykten och skrämselpropaganda sprids om att kollektivtrafiken skulle upphöra till Rödsten om inte kommunen får sin vilja igenom. Taktiken är välkänd och har använts tidigare. Dessa omständigheter är anmärkningsvärda då avtalstexten inte stämmer med överenskommelser vid förhandlingarna och även har stora brister i väsentliga delar.

Dokumentet viktig information innehåller typisk skrämselprogaganda med ord såsom “incidenter”, “personskador”, “stora kostnader”…. Lösningen som erbjuds är att låta kommunen ta över. Och det måste hittas en lösning fort, annars “missar vi ett arrende”.  Observera att tidsbrist och skrämsel kan användas medvetet för att odla ett s.k. grupptänkade. Enligt wikipedia är en viktig förutsättning för grupptänkande att … “Gruppen upplever hot,[5] alternativt är i en komplicerad situation med exempelvis tidspress eller där mycket står på spel[3].”

Om avtalstexten

Avtalstexten har utformats så komplicerat, ostrukturerat och så otydligt att det i det närmaste är omöjligt att överhuvudtaget hänvisa till dess innehåll. På det sättet görs det medvetet svårt att kritisera den och påpeka brister.

Enligt uppgift från flera i  BBS styrelse och medverkande i förhandlingarna med Gbgs kommun stämmer inte ens avtalstexten med det som muntligt avtalats vid förhandlingarna.

Här är några anmärkningsvärda punkter.

  • Gbgs kommun förbinder sig inte till något konkret vid en bestämd tidpunkt.
  • Avtalstext och karta beskriver “avtalet” som en “avsiktsförklaring” maskerad med diverse tomma ord och formuleringar (politikerformuleringar).
  • Omfattningen av arrendeområdet är inte motiverat av ändamålet ifall det saknas planer att planspränga hela området och fylla ut strandlinjen godtyckligt.
  • Ny eventuell småbåtshamn är inlagd på utarrenderat område, som skulle kunna utnyttjas till annat om planerna ändras.
  • Begränsningar för utarrendering i andra hand som BBS regelmässigt tillämpat tidigare saknas.
  • Kostnader för underhållsmuddring och isskador på eventuella flytbryggor orsakade av fartygstrafiken intill har inte reglerats.
  • Uppsägning av befintligt arrende för cykeluthyrningen har inte reglerats så att likvärdiga villkor kommer att gälla i framtiden.
  • BBS har förbundit sig att säga upp arrenden för samtliga befintliga brygganläggningar och som ersättning själva erhålla flytbryggor på det utarrenderade området utan att nuvarande ägare får någon ersättning.
  • Reglering av återställning och ersättningar vid upphörande av arrendet är bristfälligt. Enligt avtalstexten skall BBS ersätta en “värdeökning” av området vilket är orimligt och stor risk för oöverstigliga kostnader för BBS liksom upphov till tvist.

Missgynnande avtal är tradition

Nedan är ett axplock på avtal/förslag som missgynnar föreningen och gynnar andra parter.

Slutsats

Traditionen håller i sig. Enskilda intressen i föreningen erbjuder andra parter att förmånligt utnyttja föreningens tillgångar. Och frågan vem det är som vinner på den här traditionen kvarstår.

Dokument

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑