Minnesanteckningar årsstämma 2018

Årsstämman 2018 är avklarad och årets huvudfråga var ett arrendeavtal till Gbgs kommun gällande Rödsten. Styrelsens avtalsförslag behandlades kuppmässigt utan hänsyn till stadgar och dagordning. Ryktet spreds att kollektivtrafiken i Rödsten skulle upphöra om ett arrendeavtal inte beslutades. Styrelsen med arbetsgrupp hade lyckats skrämma upp ett uppbåd av medlemmar och samlat fullmakter för önskad omröstning. Stämmobeslutet om Rödsten strider mot stadgarna. Men det blev inte något beslut om arrende för kommunen utan bara en avsiktsförklaring att avtal skall tecknas någon gång i framtiden.

Medvetet förvirrande kallelse

Kallelsen till årsmötet fanns i flera varianter. Dels med “dagordning enligt stadgarna” dels med en dagordning redovisad. Ingen variant uppgav ett arrendeavtal som ett ärende som skulle behandlas så som stadgarna §14 föreskriver, “vilka ärenden som skall förekomma på stämman”. Förhållandet att en punkt för behandling av arrendet saknades hindrade inte Tim Borg trots påpekande från att behandla ärendet under en informationspunkt. Stämmobeslutet strider därför mot stadgarna.

Traditionsenlig skrämseltaktik

Tim Borg har tillsammans med Lennart Granström ansvarat för förhandlingarna med Gbgs kommun. Taktiken har varit, att med arbetsgruppens hjälp, genom hot om styrelsens avgång och skrämsel med kollektivtrafikens upphörande jaga igång medlemmar att rösta igenom styrelsens förslag.

Har styrelsen hejarklack?

Av någon outgrundlig anledning fick styrelsen beröm för skövlande av merparten av buskar och syrenträd så området mest liknar en öken. Kritiken att inget händer i Rödsten verkar konstig då området förfaller mer för varje åtgärd Sture Karlund vidtar under  Lennart Granströms ledning. Av någon konstig anledning finns det planer att plantera nytt i öknen före kommunen tar över. Kanske är det något kommunen inte förväntas göra.

Styrsöbolagets VD hjälper till att manipulera

För att jaga upp mötesstämningen extra hade Styrsöbolagets VD inbjudits. För att åstadkomma bästa effekt flyttades anförandet fram så det skulle komma före behandlingen av Rödstensärendet istället för under punkten övriga frågor. Att Styrsöbolagets VD är en man som inser vikten av att spela på känslor när argumenten tryter är extremt tydligt. Han höll ett känslomässigt anförande om samarbete och goda idéer utan något konkret innehåll och fick därefter applåder och frågan från av en stämmodeltagare om kollektivtrafiken skulle upphöra så som det ryktades. Det hade han givetvis ingen uppgift om eftersom detta enbart är en skröna som uppsåtligt spridits för att skrämma medlemmar till önskad röstning.

Kritiken tystades

Kritik framfördes mot avtalet av flera medlemmar men diskussionen blev konstig då flertalet medlemmar inte hade läst och försökt förstå innehållet utan endast kommit för att tillsammans rösta enligt de rykten som spridits. Tim Borg hävdade att avtalet var avsiktligt luddigt skrivet och påstod att detta hade fördelar på något obegripligt sätt och att diskussioner i efterhand med kommunen skulle lösa alla oklarheter. Tim uttalade sig även om att han visste vad kommunen tänkte gällande bortsprängning av Rödstenberget som om dessa tankar hade någon betydelse för framtiden.

Avtalet är i själva verket endast en avsiktsförklaring förklädd till avtal utan verkliga skyldigheter i väsentliga delar. Förhållandet gällande nya småbåtshamnens oreglerade rättigheter på kommunens arrendeområde blev till slut den fråga som fällde arrendeförslagets helhet. Inte ens Nils Ekberg hade insett innehållet i avtalets formuleringar. Styrelsen fick mandat att omarbeta avtalet, samtidigt som ett beslut röstades igenom att teckna avtal efter okänd ändring, vilket är anmärkningsvärt i sig.

Slutsats

Stämmobeslutet om Rödsten strider mot stadgarna. Vidare har stämman röstat för något utan att veta vad, vilket även påpekades av en medlem, men mötesstämningen var då så ansträngd att en saklig diskussion inte var möjlig och röstning genomfördes. Exakt lika flummigt beslut fattades på extrastämma 911130 att styrelsen fick mandat att förhandla och teckna avtal med kommunen varefter allt av naturliga skäl rann ut i sanden. Haken är att det dels strider mot stadgarna då endast stämman kan fatta beslut och styrelsen inte kan få mandat att ersätta stämman i sådant beslut, dels att kommunen tappar intresset om det inte blir enligt kommunens önskemål.

I protokollet bekräftas att något beslut om avtal inte tagits utan bara en avsiktsförklaring att avtal skall tecknas.  Ej heller finns något avtal bifogat protokollet. Styrelsen har ingen befogenhet att teckna avtal utan att stämman beslutat om ett konkret avtal.

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑