Kallelse Extrastämma 2021 06 05

Brännö Bys Samfällighetsförening kallar till extrastämma

Brännö Bys Samfällighetsförenings deltagare kallas till en extra föreningsstämma med anledning av att Hans Bränning, Stig Berggren, Jan Almström, Göte Westberg, Bo Silfverblad, Dan Lorén och Lennart Granström har åberopat §13 i stadgarna.

Plats och tid: Brännö Brygga, Lördagen den 5/6 2021 kl. 11.00.

Följande ärenden kommer att avhandlas:

  1. Är stämman utlyst i behörig ordning?
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Val av sekreterare på stämman.
  4. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare.
  5. Frågan gäller beslutet på årsmötet den 13/3 2021 beträffande inköp av mark (ca 145 kvm) vid den blivande affären.
  6. Plats och tid för justering av stämmoprotokoll.
  7. Meddelande om var protokollet från stämman hålls tillgängligt.
  8. Stämmans avslutande.

Dokumentation från årsmötet finns tillgänglig på föreningens hemsida, brannoby.se under fliken årsmöten.

Nytillkomna medlemmar måste dokumentera sin behörighet. Tidigare inlämnade fullmakter gäller. För att utöva rösträtt måste stämmodeltagare lämna fullmakt om det är fler än en ägare till en fastighet. Enligt den nya lagen gällande covid19 så har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar.

Mvh. Styrelsen.

Påkallande av extra sammanträde med Brännö Bys Samfällighetsförening

Undertecknade delägare i Brännö Bys Samfällighetsförening påkallar härmed ett extra sammanträde i föreningen i enlighet med $ 13 i stadgarna. Anledningen är den information som framgått ur Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för Handel på Brännö Dnr. 13/0690. Där står på sidan 46,

”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare Brännö Bys Samfällighetsförening får utgifter för markförvärv, drift och underhåll för torgytan.”

Att Samfällighetsförening skall ha ansvaret för ett nyskapat torg på Brännö är inte förenligt med förenings stadgar och verksamhet och skall därför avvisas.

Brännö 18 april 2021

Redaktioner förtydligar

Den verksamhet som är “inte förenligt med förenings stadgar” är enligt Lag (2012:184) så kallad Främmande verksamhet. Se Lag (1973:1150) 18 § om förvaltning av samfälligheter. “En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184).”

Originalhandlingar

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑