Brännö By och Gärde riksintresseområde hotat av Göteborgs kommun och Concreo

Brännö By och Gärde ingår i ett riksintresseområde där betongbolaget Concreo AB påbörjat byggprojektet “Brännö Strandängar”, bestående av tre större huskroppar. Kommunen har givit byggloven i den mest värdefulla delen av riksintresseområdet – där den gamla bybebyggelsen möter Brännö Gärde. Något som kommunens egen Fördjupade översiktsplan just ska förhindra(!) Byggnadsvårdsföreningen anser därmed riksintresset “hotat”. Endast byggnadsnämnden kan stoppa projektet om misstaget inses och politisk vilja finns.

Byggnadsvårdsföreningen uppmärksammar hotet

Brännö Gärde och By står nu på Byggnadsvårdsföreningens “Gula lista” i syfte att uppmärksamma denna värdefulla kulturmiljö som nu hotas skadas av byggnation. Målet med listan är “att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.”

Årets grävskopa?

Byggnadsvårdsföreningen delar även ut ’Årets grävskopa’ i syfte att rikta uppmärksamhet mot projekt där kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller miljö skadats eller förstörts. Göteborgs kommun och Concreo har härmed kvalificerats sig själva till detta kalkonpris, se Kungälvs kommun och Ernst Rosén AB.

Kommunen genomför detaljplanen i smyg

Kommunen har förvärvat en bit av Brännö gärde och vill bygga stora flerbostadshus intill Byn. För att genomdriva projektet enkelt gör kommunen en liten detaljplaneändring (med påfallande få och avsiktligt lågupplösta fotomontage). Genom att göra en liten planändring kringgår kommunen skyldigheten att informera allmänheten, vilket behövs vid en större detaljplaneändring, exempelvis detaljplanen för Brännö Bostäder och Handel. Kommunen beviljar sedan sig själv bygglov. För att inte dra till sig uppmärksamhet i byggnadsnämnden delas de upp i två olika bygglov. Allt för att smyga igenom projektet utan att Länsstyrelsen och allmänhet blir medvetna om saken, före alla beslut är fattade.

Brännö Gärde och By – Riksintresseområde

Brännö Gärde och By ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård (Styrsö O7) som omfattar Göteborgs Södra skärgård. Området utgör en kust- och skärgårdsmiljö med varierat innehåll från stenålder till nutid. Brännö är ett exempel på ett äldre jordbrukslandskap med bitvis välbevarad bebyggelse med bykaraktär.

Enligt Fördjupad översiktsplan för Brännö, bör Brännö Gärde hållas öppet och fritt från bebyggelse. Anledningen är att detta område är centralt för Brännös identitet och bidrar till variationsrikedomen på ön. Särskilt värdefulla är de platser där den kulturhistoriska Byn med Gärdet kan upplevas, när man uppfattar båda, tillsammans samtidigt. Kommunen är på väg att skada en av två sådana återstående platser med flera stora flerbostadshus.

Betongbolaget Concreo informerade

Kommunen har givit sin favoritentreprenör betongbolaget Concreo AB uppdraget att uppföra bebyggelsen – utan motivering. Redaktionen har informerat Concreos kontaktpersoner om förhållandena. I det fall de skulle fortsätta att bygga, visar de med all önskvärd tydlighet att inkomster betyder mer än kulturvärden för företaget.

Hur påverkar detta Brännö handel?

Länsstyrelsen har i sin granskning uppgivit att detaljplanen för Brännö Handel “inte kan accepteras”. En av anledningarna är att helheten med projektet i Brännö Strandängar “inte visualiserats”.

Byggstopp begärt hos byggnadsnämnden

Redaktionen har informerat ledamöterna och begärt byggstopp. Endast byggnadsnämnden kan stoppa projektet om misstaget inses och politisk vilja finns.

Historien upprepas, men kommunen har tagit reson förut

Kommunen är sin vana trogen att föreslå miljöförstörande projekt på Brännö med omnejd. Nya skolan med nya bostäder ville kommunen förlägga mitt på Gärdet men tog reson efter skarp kritik och motförslag från lokalbefolkningen.

Ett annat projekt däremot var Vindplats Göteborg där en stor vindkraftverkspark planerades i Rivöfjorden på Brännö bys vattenområde. Detta vansinnesprojekt stoppades av Brännöborna i Mark och Miljödomstolen.

Bygglovshandlingar

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑