Länsstyrelsens granskning av detaljplan för bostäder och handel på Brännö – “Kan inte accepteras”

Stadsbyggnadskontorets detaljplan för Brännö Handel och bostäder kritiseras hårt i Länsstyrelsens yttrande 2021-05-05. Länsstyrelsen uppger bland annat att stadsbyggnadskontoret inte tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen anser även att stadsbyggnadskontoret “borde analyserat frågan om plats för verksamheter ur ett mer långsiktigt perspektiv avseende samhällets robusthet över tid.”

Vidare framhäver Länsstyrelsen att helhetssynen på förtätningen i området saknas i detaljplanen: “Visualiseringar av föreslagen bebyggelse bör också inkludera byggrätter i gällande plan intill (”Detaljplan för bostäder på Brännö vid Faggeliden samt för Brännö Lagård vid Husviksvägen inom SDN Styrsö”) för att en bedömning av kumulativa effekter på riksintresset för kulturmiljö ska kunna göras.”

“Riksintresse för kulturmiljövård kommer att skadas påtagligt”

Länsstyrelsen skriver:

“Riksintresse för kulturmiljövården Styrsö (O 7) enligt 3 kap 6 § miljöbalken Brännö ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård (Styrsö O7) som omfattar Göteborgs Södra skärgård. Området utgör en kust- och skärgårdsmiljö med varierat innehåll från stenålder till nutid. Brännö är ett exempel på ett äldre jordbrukslandskap med bitvis välbevarad bebyggelse med bykaraktär.”

“Avseende värdena på Brännö så anger FÖP:en att gärdet och dess omgivning har mycket höga kulturvärden och är känsligt för alla typer av nybyggande och bör bibehållas öppet så mycket som möjligt. Gärdet beskrivs som ett stort öppet område med f d odlingsmark omgivet av samlad bebyggelse i ursprungliga lägen. Det odlade markområdet är utmärkande för Brännö i den södra skärgården. Det öppna Brännö gärde är tillsammans med den äldre bybebyggelsen centrala för Brännös identitet och bidrar till variationsrikedomen på ön.”

Kommunens “nollalternativ” skrämseltaktik?

I detaljplanen redovisar kommunen ett nollalternativ som säkert skrämmer många Brännöbor: “Om planen inte blir av kan det även innebära att handeln på ön försvinner helt.” Detta är en skrämseltaktik som känns igen ifrån kampanjen som föranledde utarrenderingen av hamnområdet Rödsten till kommunen. Då spreds ryktet att Styrsöbolaget skulle sluta trafikera Rödsten om arrendet inte kom till stånd. Vilket Styrsöbolaget dementerade.

Brännöbor har många skäl att överklaga

Brännöborna behöver en bra affär och en bra brandstation. Där kulturvärdena, som gör Brännö så unikt, bevaras. Om kommunen verkligen hade värnat om dessa behov så hade detaljplanen innehållit just detta, inget annat. Kommunen ger nu istället intrycket att i första företräda sitt eget behov, att exploatera Brännö med bostadsprojekt. Till på köpet med skrämseltaktiken “nollalternativet”.

Historien upprepar sig

Den nuvarande skolan planerades ursprungligen mitt på Brännö Gärde – tillsammans med ett stort antal bostäder. Efter påtryckning från Brännöborna anpassades planen efter Brännöbornas behov. Bostäderna slopades och skolan står nu i Gärdets utkant – med minimal åverkan på riksintresseområdet och kulturvärden. Kommunen har därmed visat en historisk förmåga att ta reson.


Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑