Om stadgarna

Stadgar för Brännö Bys Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) on förvaltning av samfälligheter (SFL). Kommun: Göteborg. Län: Västra Götaland. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsstämma 2017-03-25 och har blivit registrerade hos Lantmäteriet – Samfällighetsföreningsregistret 2017-07-11.

§ 2. SAMFÄLLIGHETER

§ 2. SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar samtliga samfälligheter och förmåner (allmänna servitut) för Brännö Bys Skifteslag, som beslutats och undantagits för delägarnas gemensamma behov vid laga skifte å 3 1/2 mantal Brännö i Styrsö socken eller uteslutits från delning, med beaktande av de förändringar som skett här efter genom fastighetsbildning/expropriation.

§ 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

§ 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, diken, vattenområden, öar, skär, fyrplatser, hamnområden, båtuppläggningsplatser, bad, stentäkter, mm. Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, som ger avkastning.

§ 4. MEDLEM

§ 4. MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 6. STYRELSE, VAL

§ 6. STYRELSE, VAL Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan ordinarie stämmor. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall en av ledamöterna väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt så konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7. STYRELSE KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE

§ 7. STYRELSE KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i... Continue Reading →

§ 8. STYRELSE, BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL, FIRMATECKNING

§ 8. STYRELSE, BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL, FIRMATECKNING Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Utan att ha angivits... Continue Reading →

§ 9. STYRELSE, FÖRVALTNING

§ 9. STYRELSE, FÖRVALTNING Styrelsen skall: Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar. Föra redovisning över föreningens räkenskaper. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. Besluta om utarrendering av äga i högst fem år. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av... Continue Reading →

§ 10. REVISION

§ 10. REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 13. FÖRENINGSSTÄMMA

§ 13. FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma skall hållas när styrelsen eller minst fem delägare för uppgivet ändamål fordrar detta. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstat finnas för granskning. Se §... Continue Reading →

§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA

§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske dels genom anslag på Brännö i Rödsten, vid affären och i Husvik, dels genom annons i Göteborgs Posten. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på... Continue Reading →

§ 15. MOTIONER

§ 15. MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan under § 13.

§ 16. DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

§ 16. DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: Fråga om stämmans behöriga utlysande. Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justeringsmän. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsens förslag till verksamhetsplan... Continue Reading →

§ 17. DISPOSITION AV AVKASTNINGEN

§ 17. DISPOSITION AV AVKASTNINGEN Avkastningen enligt § 3 skall i första hand användas på ett sätt, som gynnar samfällighetsdelägarna genom återinvestering i samfälligheterna.

§ 18. STÄMMOBESLUT

§ 18. STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. I fråga om omröstning mm. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär... Continue Reading →

§ 20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

§ 20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR Vid röstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Powered by WordPress.com.

Up ↑