Revisionsberättelse 2022

Undertecknade, av Brännö Bys Samfällighet vald revisorer, får härmed avge följande
berättelse;

Vi har granskat föreningens verksamhet för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 och därvid
tagit del av resultaträkning, balansräkning, protokoll och övriga handlingar, vilka lämnar
upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning, samt vidtagit de granskningsåtgärder vi
funnit erforderliga.

Revisionen har inte givit anledning till några anmärkning gällande föreningens redovisning.
Dock har vi gjort styrelsen uppmärksam på förbättringsområden avseende mötesprotokoll.
Därmed tillstyrker vi att Brännö Bys Samfällighetsförenings årsmöte:

  • Fastställer de i årsredovisningens intagna resultat- och balansräkningar.
  • Beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.
  • Balanserar årets vinst i ny räkning.

Brännö 2022-03-03

Lena Kullberg Anna Ekberg

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑