Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021 (Motion 7 årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening)

Motion #3 2022 Brännö

Motion till årsstämman 2022 i Brännö Bys Samfällighetsförening

MOTION #3 – Funderingar efter att ha läst protokoll från stämmorna som hölls 2021.

BAKGRUND

Protokollen från stämmorna som hölls i föreningen under förra året gör mig mycket betänksam och jag har funderat mycket över alla stridigheter som tycks finnas mellan olika fraktioner inom föreningen.

Som jag förstår det finns mycket av skifteslagets synsätt kvar hos styrelsen, trots att det numera är en samfällighetsförening som skall förvaltas. Strukturen bland boende på Brännö har förändrats radikalt jämfört med hur den var på min farmor och farfars tid. På deras tid bodde i princip alla medlemmarna i skifteslaget på ön och förvaltning blev därför väldigt självklar.
Under senare år har det skett en stor inflyttning till Brännö och bland dagens öbor tror jag många inte vet huruvida de är medlem i samfälligheten eller ej. Dessutom är många av medlemmarna i samfälligheten inte bosatta på Brännö.

Skifteslaget ombildades år 2002 till en samfällighetsförening.
Efter samfällighetsföreningens bildande är det lagens torra, sakliga och fyrkantiga text som gäller för föreningens förvaltning. Lagen bevakar endast medlemmarnas intressen och detta gör den alldeles oavsett om medlemmen bor på ön eller ej.

Trots att jag själv inte längre bor på Brännö är det en viktig plats för mig. Min släkt har bott och verkat på ön under flera generationer och nu är det upp till mig och mina nu levande släktingar att ta hand om och vårda vårt arv. Vi släktingar är måna om att arvet finns kvar till våra efterlevande och vi gör därför det vi kan för att bidra till att samfälligheten förvaltas på bästa sätt.

Jag vill tillägga att jag gärna hade varit på plats vid stämman för att prata om mina tre motioner men tyvärr går det inte. Förhoppningsvis kan jag vara med er nästa år via länk.

BEDÖMNING

När jag läser i protokollet från årsstämman 2021 ser jag att Ebbe Lindbom tog upp en fråga om föreningens resultat- och balansräkning. Han frågar huruvida den ska finnas på föreningens hemsida eller ej. Stämman pratade om öppenhet och såg inget problem med att ha den kvar.

Precis som min kusin ifrågasätter jag klokheten i att dokument som rör föreningens förvaltning ligger öppna på föreningens hemsida, fullt synliga för alla att ta del av vare sig man är medlem i samfälligheten eller ej.

Detta tillvägagångssätt är inte brukligt, inte ens hos intresseföreningar. Texten nedan har jag hämtat från Brännöföreningens stadgar
———————————————————-

§5. Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna – har rätt till information om föreningens angelägenheter

———————————————————-

Samfälligheten förfogar över ett betydande kapital. Kapitalet är så stort att det verkligen sticker ut. Detta faktum tror jag kan bidra till både missämja och avundsjuka, missämja inom samfälligheten beträffande hur kapitalet kan användas och avundsjuka från dem som inte är medlemmar i

samfälligheten och som inte förstår varför föreningen inte längre förvaltas på samma sätt som när skifteslaget fanns.

Otydligheter vid presentationen av samfälligheten är inte bra, jag tror detta kan öka på förvirringen som redan finns beträffande samfällighetens förvaltning.
Texten nedan kommer från Brännöföreningens hemsida, från en lista över föreningar på Brännö.

Samfällighetsföreningens enda uppgift är att förvalta medlemmarnas gemensamt ägda mark. Byalaget – Skifteslaget har upphört att existera.

Jag tror det vore bra om styrelsen tar kontakt med Brännöföreningen och ber om ett tillrättaläggande av texten.

—————————————————

Brännö Bys Samfällighetsförening (Byalaget)

Samfällighetsföreningens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens samfälligheter som till exempel Känsö och hamn- och vattenområden.

Information och kontakt: brannoby.se —————————————-

FÖRSLAG TILL LÖSNING PÅ FRÅGAN OM ÖPPENHET

Ett förslag som skulle tillgodose öppenheten för oss medlemmar vore att ansluta föreningen till Boappa. Appen har skapats av SBAB och flera tusen samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar använder den för sin kommunikation.
För att komma åt innehållet i appen krävs inloggning och man kan på så sätt avgränsa åtkomsten till att gälla enbart för medlemmarna i samfälligheten.

Min samfällighetsförening i Göteborg kommunicerar via appen och det fungerar alldeles utmärkt.

Alla dokument som rör förvaltningen ligger under egna flikar. Styrelsen kan direkt gå ut med information i appen om något inträffar, nu senast hade TV-kabeln grävts av. Vi får påminnelse om när det är dags att lämna in motioner, läsa av vattenmätaren mm. Vi får veta vilka åtgärder styrelsen tar till för att minska kostnader av olika slag.
Medlemmarna kan även kommunicera med styrelsen via appen.

Dessutom kommunicerar vi medlemmar med varandra i olika trådar. Det kan handla om snöröjningen, om någon vet hur länge sprängningsarbetet som pågår nära oss ska hålla på, en medlem behövde snabbt få tag på en rörläggare osv.
Vi medlemmar i samfälligheten känner definitivt större gemenskap efter det att appen började användas.

Om informationen i länken nedan stämmer är årsavgiften för att använda appen 2 000 kronor + moms. Väl använda pengar skulle jag tycka.
I dagens samhälle, när de flesta av oss är vanda vid ett snabbt och direkt informationsutbyte, känns systemet med årsmötet som enda kontaktytan mellan medlemmarna och styrelsen så väldigt otidsenligt.

FÖRSLAG TILL BESLUT

– Styrelsen tar kontakt med Brännöföreningen och begär ett förtydligande i deras presentation av samfälligheten.

– Styrelsen ansluter samfälligheten till Boappa. Alternativt till en liknande tjänst där det behövs inloggning för åtkomst till all information som rör samfällighetens förvaltning.

Göteborg 2022-02-15

Eivor Tengberg
Delägare i Klara Lindboms dödsbo Brännö 1:51, 3:49, 4:58

Original

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑