Kallelse årsstämma 2022

Förord

Stämman är åter inte “utlyst i behörig ordning” enligt punkt 1 i dagordningen.

En styrelse som krävs enligt stadgarna §14 för en kallelse saknas sedan april 2020. Inga val av styrelseledamöter har vunnit laga kraft p.g.a. klander/överklagande. Därmed har samfällighetsföreningen upphört existera tills vidare. Under två år har samfälligheten ändå drivits in i fyra interna rättstvister i domstol, senast sommaren 2022. Nytt rekord! Se Extrastämman om torgmark 2021 klandrad/överklagad.

Samtliga beslut på stämmorna från och med 2020 har klandrats/överklagats och inte vunnit laga kraft. Desinformation sprids och egenintressen drivs utan giltiga stämmobeslut. Wistrands advokater fortsätter, med ogiltig fullmakt, att mjölka samfälligheten på pengar då Nordea låter vissa delägare godtyckligt disponera samfällighetens pengar. Är det så här delägarna vill ha det?

KALLELSE

Brännö Bys Samfällighetsförening.

Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården.

Tid: Lördagen den 19 mars 2022 kl. 12.00 Följande ärenden kommer att avhandlas:

1. Är stämman utlyst i behörig ordning?
2. Val av ordförande på stämman.
3. Val av sekreterare på stämman.
4. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Styrelsens förvaltningsberättelse.

6. Resultat- och balansräkning per 2021-12-31.
7. Revisionsberättelsen.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Framställning från styrelsen: Nyttjanderättsavtal S:2. Vid frågor, maila info@brannoby.se.
10. Motioner från medlemmarna.
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
14. Val av 2 styrelseledamöter, ordförande samt 2 suppleanter.
15. Val av 2 revisorer jämte en suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Övriga frågor.
18. Plats och tid för justering av stämmoprotokoll.
19. Meddelande om var protokollet från stämman hålls tillgängligt.
20. Stämmans avslutande.
Dokumentation finns tillgänglig hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö och föreningens hemsida. brannoby.se.

Tidigare inlämnade löpande fullmakter gäller. För att utöva rösträtt måste stämmodeltagare lämna fullmakt om det är fler än en ägare till en fastighet dessutom måste dödsbon uppvisa fullmakter från dödsbodelägarna enligt uppvisad bouppteckning.

Välkomna hälsar Styrelsen den 25/2 2022.

Ursprunglig PDF från brannoby.se

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑