Fortifikationsverket har fullföljt expropriationsbeslutet om Känsö – på felaktig grund

I en kungörelse i Post- och inrikestidningar meddelas att Fortifikationsverket den 4 april 2022 “fullföljt expropriationsbeslutet” att få överta Känsö. Enligt Fortifikationsverket finns “inga kända sakägare utöver samfällighetsföreningen”.

Oegentliga omständigheter

Fortifikationsverket tycks i sin iver att ta över Känsö “glömt bort” att Känsö ägs av samfällighetens delägare, inte av föreningen. Samfällighetsföreningens styrelse (i den mån den existerar) tycks ha “glömt bort” att informera delägarna om statens ambitioner. Igen.

Hur påverkar jag det här som delägare i Känsö?

Att yttra sig i frågan är ett lämpligt första steg. Yttrande/anspråk med anledning av ansökan ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 13 maj 2022.

Historien upprepas

Det är inte första gången som samfällighetsföreningens styrelse och staten verkar för en överlåtelse av Känsö. Återigen utan ersättning till delägarna.

Läs även

Kungörelsedelgivningen

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑