Kommunens samrådsunderlag för Rödstens upprustning undermåligt – liknar mest ett överkörningsunderlag

RödstenSamrådsunderlaget angående Rödsten från 2022-12-21, som Sweco utarbetat, är i första hand kommun-anpassat och i sista hand Brännö-anpassat. Underlaget blandar taktiskt kommunens egna intressen med betydelselösa detaljer och undviker analysen av helhetsperspektiv, behov, tillgänglighet, trafik, långsiktig hållbarhet och alternativa planlösningar.

Kommunens avsikt tycks vara att avleda Brännöborna att fokusera på småsaker istället för helheten under samrådet 2023-01-31 i Brännögården. Allt pekar på att kommunen kommer köra över brännöborna och undvika att prestera en lösning som ön egentligen behöver och slippa lösa dagens problem.

Ett skolexempel på hur beslutsunderlag används som överkörningsunderlag. Eller är det de kommunala begåvningsprofilernas tanklöshet i projektform?

Bakgrund

Kommunen har presenterat ett samrådsunderlag angående Rödsten 2022-12-21 och avser hålla ett samrådsmöte den 2023-01-31, 17:30, i Brännögården på Brännö. Synpunkterna ska vara inne 2023-02-10.

Kommunen arrenderar Rödsten sedan 2018 genom en, ”avsiktsförklaring”, som innebär att Samfällighetsföreningen har givit kommunen all frihet att göra vad de vill.

Samrådsunderlaget oseriöst

Underlaget saknar lösningsförslag på grundläggande saker såsom blandningen av godstransporter och upplagsplatser med tunga fordon, gång, cykel och mopedtrafik. Det saknas grundläggande analyser av behov, tillgänglighet, långsiktighet och trafikströmmar på land före lösningar presenteras. Det saknar även alternativa lösningar helt, vilket förväntas av kommun med demokratisk hållning. Något rimligt alternativ som möjliggör en framtida hamnexpansion saknas. Istället framhålls endast ett, och uppenbart ogenomtänkt förslag till småbåtshamn norrut, med bristfällig tillgänglighet, vilket även förhindrar framtida hamnexpansion norrut.

Skolexempel på överkörning

Kommunen har skapat perfekta förutsättningarna för att köra över Brännöborna. Med det undermåliga samrådsunderlaget på hand har de givit sig själva stora möjligheter att styra samrådet till att handla om småsaker istället för helheten.

Synpunkterna ska vara inne 2023-02-10. Även om underlaget är i sådant skick att det är svårt att ha några synpunkter på det.

Avtalet mellan samfällighetsföreningen och kommunen ogiltigt

Enligt avtalet ska kommunen bygga en småbåtshamn som ersättning för arrendet och de befintliga småbåtsbryggorna. Samfällighetsföreningen skall enligt avtalet äga och driva nya småbåtshamnen och hyra ut båtplatser. Att äga och driva småbåtshamn är olagligt för samfällighetsföreningen då detta räknas som främmande verksamhet för föreningen. På samma sätt beslutade samfällighetsföreningen att köpa torgmark av kommunen, vid Brännö Varv. Mark och Miljödomstolen har i dom undanröjt torgmarksbeslutet och även slagit fast att normal klagotid för beslut i sådant ärende inte finns. Därför kan beslutet om arrendeavtalet i samfällighetsföreningen angående Rödsten ogiltigförklaras i domstol vid prövning om någon så önskar.

Läs mer

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑