Minnesanteckningar samråd hamn Rödsten 2023-01-31 i Brännögården

Rödsten • Stadsmiljöförvaltningen genomförde överkörningen av brännöborna planenligt. Något samråd om hamnområdet som helhet var det inte fråga om. Samrådet gäller bara miljötillstånd för vattenverksamhet. Men projektledaren Josefin Schyllander gav ändå effektivt det felaktiga intrycket att samrådet tog hänsyn även till landverksamheterna. I själva verket är det andra kommunala förvaltningar som ansvarar för landverksamheterna.

Synpunkter till stadsmiljöförvaltningen ska vara inne senast 2023-02-10, trots undermåligt underlag. Ansökan om miljötillstånd till mark och miljödomstolen planeras att lämnas in i juni 2023. Byggstart förväntas ske under 2024 om inte miljötillståndet överklagas. Kalkylen ligger 50 miljoner kronor. Någon tidplan för projektet är inte redovisad.

Behöriga att överklaga miljötillståndet är berörda närboende och delägare till samfälligheten i området. Möjlighet till kostnadsfritt ombud finns.

Mötet

Josefin Schyllander på stadsmiljöförvaltningen höll samrådsmötet tillsammans med konsulter, jurister och kollegor. Inget protokoll upprättades. Ca 50 personer kom till mötet. Inget nytt i sak presenterades utöver tidigare presenterat skriftligt underlag. Det enda syftet med aktuellt projekt uppgavs vara att åstadkomma ytterligare kajplats för att fler fraktfärjor skall kunna angöra samtidigt och att flytbrygga skall anläggas för passagerarfartygen. Andra eventuella ändringar i hamnområdet ansvarar andra förvaltningar för.

Någon översiktlig målsättning för projektet saknas. Mötesdeltagarna skakade uppgivet på huvudet. På en besökares uppmaning avtackades förvaltningen med applåd av oklar anledning.

Endast vattenverksamheter

Stadsmiljöförvaltningen betonade att aktuellt samråd endast gäller vattenverksamheten i planerad miljöansökan till mark och miljödomstolen för kajanläggningar och småbåtsbryggor. Gällande helheten i hamnområdet finns inget samråd eller samarbete varken med andra berörda förvaltningar eller brännöbor. Se Arrendeavtalet som ger kommunen alla rättigheter men inga skyldigheter i Rödsten.

Miljöpåverkan förhållandevis stor

Sonderingsundersökningarna, som inte redovisats, uppgavs visa att det var nära till berg i projektområdet. Stora mängder behöver sprängas bort för erforderligt vattendjup vid nya lastkajen. Detta medför stora kostnadshöjningar och miljöpåverkan för projektet.

Utlovad småbåtshamn i fara

Om ny småbåtsbrygga skall byggas före den gamla rivs är oklart. Det är oklart om ny småbåtsbrygga alls blir av om t.ex. projektekonomin hindrar. Arrendeavtalet med kommunen är så bristfälligt att inga möjligheter att rättsligt kräva ny småbåtsbrygga finns. Området för planerad småbåtshamn har nära till berg så möjligt muddringsdjup begränsas till mellan 1 till 1,5 meter. Att spränga bort berg för att åstadkomma en hamn likvärdig den befintliga småbåtshamnen görs sannolikt endast om det blir pengar över, vilket inte är troligt.

Tidplan

Ansökan om miljötillstånd till mark och miljödomstolen planeras att lämnas in i juni 2023 och byggstart förväntas ske under 2024 om inte överklagningar kommer in. Kalkylen ligger 50 miljoner kronor. Någon tidplan för projektet är inte redovisad.

Vem kan överklaga och hur?

Behöriga att överklaga beviljat miljötillstånd är berörda närboende och delägare till samfälligheten i området. Möjlighet till kostnadsfritt ombud finns liksom vid hamnprojektet i Vassdal. För det fall kommunens olika förvaltningar inte kan samarbeta och presentera en acceptabel helhetslösning finns anledning att försöka hindra stadsmiljöförvaltningen bygga fler kajer i området.

Kärnfrågor besvarades inte

Efter presentationer kom frågor och synpunkter från mötesdeltagarna. Många mötesdeltagare kommenterade att ingen förbättring kunde konstateras av förhållandena i Rödstens hamnområde. En ny lastkaj för ytterligare godsfärja samtidigt, intill passagerarkajen, blir snarare en försämring med mer tung trafik samtidigt över hamnområdet då ingen väsentlig utökning av hamnplanen kan ske vid kajerna.

Värdefulla synpunkter avfärdades med “vet inte”

Farhågor för hur kommunikationer skulle fungera när ett så stort projekt skall genomföras besvarades med “vet inte”. En mötesdeltagare sammanfattade läget genom att det nu krävdes att en ny stor hamnplan skapas genom utfyllnad, i samband med att ny kaj anläggs, om det skulle ge en förbättring i hamnområdet. Mötesdeltagaren föreslog en sådan hamnplan norr om nuvarande lastkaj. Då stadsmiljöförvaltningen inte övervägt några alternativ svarade förvaltningen med spekulativa svårigheter för att avfärda förslaget. Anläggning av en sådan hamnplan skulle givetvis även drabba stadsmiljöförvaltningens budget då det skulle bli en vattenverksamhet.

Stadsmiljöförvaltningen följer inte miljöbalken

Stadsmiljöförvaltningen avser inte att genomföra samråd enligt handledningen om samråd miljöbalken kap 6. Exempelvis saknas alternativa förslag, nollalternativ och planerad miljökonsekvensbeskrivning. Förvaltningen kommer följa miljöbalksföreskrifterna endast om Mark- och Miljödomstolen tvingar dem.

Det är tydligt att stadsmiljöförvaltningen enbart avser att bygga nya kajanläggningar för fartyg att angöra enligt upprättad minimal budget, inte att skapa en förbättring i hamnområdet. Andra kommunala förvaltningar får lösa sina uppgifter på egen budget och var för för sig. Vi skattebetalare förväntas finna oss i kommunala rutiner och revir.

Läs vidare här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑