Beslutet om förvärv av torgmark upphävs i MMD – ”är verksamhetsfrämmande”

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om förvärv av torgmark från föreningsstämman den 13 mars 2021. Hans Bränning anför korrekt i sin klandertalan att förvärv av mark innebär både lagbrott och stadgebrott för samfällighetsföreningen. Styrelsen och Wistrands advokater försvarar det lagvidriga beslutet med att det ska kunna stärka samfälligheternas ”attraktionskraft”.

Bakgrund

I samband med kommunens nästa planerade bostadsprojekt på Brännö gärde, vid Brännö Varv, beslutade föreningsstämman den 13 mars 2021 att förvärva torgmark av kommunen. Köpet avsåg en markyta á 260 kvadratmeter utanför den planerade affären för att införlivas i Brännö s:7, d.v.s. Rödstensvägen.

Hans Bränning klandrade föreningsstämman, hänvisande till brott mot både mot lag och stadgar:

  • Enligt stadgarna är Samfällighetsföreningens syfte att förvalta mark som ingår i specifikt utpekade samfälligheter. Alla andra syften innebär brott mot stadgarna. Se, § 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN.
  • Att en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats anges även i 18 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. All annan förvaltning är brott mot Sveriges lag.

Lagbrott och stadgebrott ökar attraktionskraften för samfälligheter?

En seriös styrelse gör sitt yttersta för att förhindra lagbrott och stadgebrott. Att BBS styrelse försvarar det lagvidriga beslutet med att det skulle samfälligheternas ”attraktionskraft” är mycket besynnerligt. Vad precis är det BBS styrelse vill ”attrahera”? Lagbrott tenderar ju att attrahera mer lagbrott.

Främmande verksamhet och samfällighetsföreningar

Verksamhet som faller utanför syftet eller lag om samfällighet är så kallad ”främmande verksamhet”. Ett annat exempel på verksamhetsfrämmande aktiviteter i BBS är förvaltningen av Doris Brygga som upphörde 2021, se Verksamhetsberättelse 2021. Det planerade förvärvet av småbåtsbryggan i samband med upprustningen av Rödsten är ett annat exempel på främmande verksamhet.

Styrelsen avstår överklagan

Styrelsen avstår överklagan med argumtet att ”rättskyddsförsäkring inte finns”. Aldrig tidigare har avsaknad av rättsskyddsförsäkring hindrat BBS styrelse att driva meningslösa rättsprocesser, som en ledamot deklarerade vid en tidigare rättsprocess “pengar spelar ingen roll”. Vad är den egentliga anledningen?

Läs mer här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑