Protokoll årsstämma 2021

Protokoll fört vid Brännö Bvs Samfällighetsförenings (BBS) årsstämma på
Brännö Varv 2021-03-13.

Deltagare enl. separat lista. Bilaga 1.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade stämman öppnad.
 2. Därefter redogjorde Sten Gyldén för kallelsen via annons i GP samt anslag på Brännö, vår
  hemsida samt på nätet på Brännö anslagstavla.
  • Stämman förklarade kallelsen var utlyst i behörig ordning.
  • Ingemar Törnqvist reserverade sig mot detta.
 1. Till ordförande på stämman valdes Tim Borg.
 2. Till sekreterare på stämman valdes Sten Gyldén.
 3. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Yvonne Andreasson och Börje Bengtsson.
 4. Ordföranden läste förvaltningsberättelsen för 2020.
  • Vi är skatteskyldiga för intäkterna på arrendena av Böttö och Gäveskär.
  • Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2.
 1. Thomas Kihlgren redovisade resultat och balansräkning för 2020.
  • Enligt revisorernas förslag godkändes resultat och balansräkningen samt balanserade årets vinst i ny räkning. Bilaga 3.
 1. Anna Ekberg läste upp revisionsberättelsen. Bilaga 4.
 2. Stämman tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2020.
 3. Framställande från styrelsen gällande inköp av marken vid Utkiken samt en markyta utanför den blivande affären.
  • Brännö 28:1.
   • Tim redogjorde för förslaget gällande inköp av 515 kvm vid Utkiken, marken är tänkt att införlivas i S:34 genom fastighetsreglering.
   • Köpesumman av Egnahemsbolaget är 38.625 :- .
   • Stig Berggren påpekade att det tillkommer avgifter, så totalsumman blir högre.
   • Ebbe Lindbom presenterade en egen prismodell.
   • Eva Sundén önskade att vi nästa gång skriver ut fastighetsbeteckningen i kallelsen.
   • Stämman godkände styrelsens förslag.
  • Inköp av marken vid blivande Brännö Handel.
   • Tim redogjorde för förslag av inköp av markytan utanför den blivande affären: Ytan (ca 145 kvm) kommer att bli en mötesplats och är tänkt att arrenderas ut. Marken kommer att införlivas i S:7 ihop med en gång/cykelväg på ca 115 kvm inom nya området.
   • Köpesumman till kommunen är 10.000:-
   • Stämman godkände styrelsens förslag av köpet förutom Stig Berggren som reserverade sig.
 4. Motioner från medlemmarna.
  • 2 motioner har inkommit från Claes Fris gällande muddring och anläggning av en Vågbrytare i Lönndal. Bilaga 5-6.
   • Tim redogjorde för hur man kan komma över sprängsten från Gbg:s hamn i samband medutbyggnaden av den norra farleden.
   • Claes fick i uppdrag att kolla upp den ekonomiska delen i dessa projekten och av en våghrytare i Husvik. Samt undersöka möjligheten till EU-bidrag.
   • Styrelsen föreslog ett bidrag på max 10.000:- i första läget.
   • Stämman godkände styrelsens förslag.
  • 3 motioner har inkommit gällande Vågbrytare samt anläggande av en pir i Vassdal. Bilaga 7-9.
   • Styrelsen återremitterar förslaget till motionsställarna som får utarbeta ett ekonomiskt förslag.
   • Styrelsen föreslog ett bidrag på max 10.000:- i första läget. Samt undersöka möjligheten till EU-bidrag.
   • Stämman godkände styrelsens förslag.
  • Stig Berggren har inkommit med förslag gällande förbättring av ramperna för båtupptagning i Lönndal. Husvik och Vassdal. Bilaga 10.
   • Vårt förslag är att styrelsen återremitterar förslaget till båtägarföreningen.
   • Stämman godkände styrelsens förslag.
  • Hans Bränning har inkommit med en motion gällande skötsel av Brännö Gärde. Bilaga 11.
   • Stämman avslog motionen.
   • Styrelsens förslag är att styrelsen får en pott på max 10.000:- per år för bidrag till diesel och reservdelar till maskinerna.
   • Kerstin Nordmark påpekade att markägarna måste tillfrågas innan arbete utförs.
   • Stig Berggren tyckte att Naturvårdsföreningen skulle sköta gärdet.
   • Frågan diskuterades livligt då marken på Gärdet inte är samfälld utan är privatägd av delägare i föreningen.
   • Eva Sunden tyckte att styrelsens förslag var bra.
   • Stämman godkände styrelsens förslag och Ebbe Lindbom reserverade sig.
 5. Beslut om arvode till styrelsen.
  • Styrelsens förslag är oförändrad ersättning till styrelse och revisorer.
  • Stämman godkände styrelsens förslag.
 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  • Rödsten:
  • Känsö:
   • Miljöprövningen är fastställd med i princip oförändrat innehåll.
   • Vi bevakar expropriationsansökan från november 2013.
  • Övrigt:
   • Johan Nordmark har via sitt ombud Ingemar Törnqvist klandrat på stämmobeslutet den 12/ 12 2020. Vi bevakar.
   • Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 12.
 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
  • Kassören redovisade budgetförslaget för 2021.
  • Stig tyckte att skatten för Böttö och Gäveskär skulle särredovisas i budgeten på nästa årsmöte.
  • Beloppet på utegymet diskuterades livligt, men stämman beslöt att beloppet kunde kvarstå.
  • Utegymet är tänkt att utarrenderas till Brännöföreningen.
  • Budgeten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 13.
 1. Val av 2 styrelseledamöter, ordförande samt 2 suppleanter.
  • Stämman omvalde Bernt Andersson och nyvalde Bengt Hansson som ordinarie ledamöter i 2 år samt Tim Borg som ordförande i 1 år.
  • Ibert Johansson omvaldes som suppleant och Lennart Granström nyvaldes som suppleant.
 2. Val av 2 revisorer jämte en suppleant.
  • Stämman omvalde Lena Kullberg och Anna Ekberg som revisorer.
  • Som suppleant omvaldes Eva Grenfeldt.
 3. Val av valberedning.
  • Stämman omvalde Eva Sundén, Stefan Kihlgren samt Niklas Lorén.
 1. Övriga Frågor
  • Ebbe Lindbom tyckte inte att vi skulle lägga ut resultat- och balansräkningen på hemsidan. Frågan lyftes om öppenhet och stämman såg inga problem med att resultat- och balansräkningen ligger på hemsidan
  • Ebbe Lindbom tyckte att vi skulle söka medlemskap i Villaägarna. Styrelsen undersöker detta.
  • Stig Berggren tyckte att styrelsen har gjort ett bra jobb. Styrelsen tackar.
 2. Plats och tid för justering görs upp med justeringsmännen.
  • Plats och tid för justering bestäms under vecka 11. Måste ske inom 14 dagar från stämman.
 1. Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3
  samt på hemsidan.
 2. Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑