Protokoll extrastämma om inköp av torgmark 2021-06-05

Redaktionen sammanfattar

Extrastämman gällde inköp av “torgmark” vid en eventuell ny affär enligt en detaljplan som Länsstyrelsen underkänt. Köp av mark avviker från § 3. grunderna för förvaltningen och är så kallad främmande verksamhet, vilket är olagligt, se Lag (1973:1150) 4 §.

Tim Borg-falangen gjorde sitt bästa för att smutskasta Bränning-falangen genom Bernt Anderssons tillägg om “Etik och moral”. Att övergå till smutskastning när argumenten tryter är ju ett återkommande mönster i föreningens kultur.

Oklarhet om beslutet uppkommer när det är kopplat till årsmötesbeslut 2021-03-13 som inte vunnit laga kraft, på grund av klander. Nu blir det intressant om även extrastämmans beslut blir klandrat, så frågan om stadgarna är ett hinder för beslutet kanske blir avgjord. Extra intressant är läget då BBS saknar styrelse sedan 2020-03-31 då mandattiden gick ut för ledamöterna.

Knäckfrågan handlar om ifall Samfällighetsföreningen BBS liksom andra föreningar är till för medlemmarna enligt stadgarna eller andra godtyckliga syften, enligt varierande majoriteter.

Protokollet

Protokoll fört vid Brännö Bys Samfällighetsförenings extrastämma på dansbanan i Husvik 2021-06-05 med anledning av att Hans Bränning, Stig Berggren, Jan Almström, Göte Westberg, Bo Silfverblad, Dan Lorén och Lennart Granström åberopat §13 i stadgarna.

Deltagare enligt separat lista. Bilaga 1.

 1. Föreningens ordförande Tim Borg hälsade alla välkomna och redogjorde för hur kallelsen kungjorts, via annons i GP, på anslagstavlan och på hemsidan. Hans Bränning besvärade sig över formuleringen i kallelsen. Stämman förklarade stämman vara utlyst i behörig ordning.
 2. Till ordförande för stämman valdes Tim Borg.
 3. Till sekreterare för stämman valdes Börje Bengtsson.
 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lena Kullberg och Lisbeth Hansson.
 5. Tim redogjorde för att frågan gällde beslutet på årsmötet 2021-03-13 om inköp av mark från kommunen (ca.145 kvm) vid den blivande affären och informerade samtidigt om att Göte W tagit tillbaka sin klagan. Därefter redogjorde föreningens vice ordförande, Bernt Andersson, för hur frågan hanterats fram till årsmötet (bilaga 2).

  Tim klargjorde att skötsel av området kommer att ingå i ett framtida arrende och att inga kostnader för lantmäteriförrättning tillkommer och framhöll den framtida mötesplatsens viktighet. Styrelsen har försökt att lösa frågan med ”protestgruppen” med dessa ville ha en extrastämma. Hans Bränning redogjorde för varför de anser att beslutet strider mot föreningens stadgar och bör rivas upp.

  Dan Lorén hade funderingar om att årsmötesfrågor bör vara bättre förberedda inför möten och vad som händer om man ej får arrenderat ut marken. Bo Silfverblad kände sig felaktigt uthängd som motståndare till en ny affär.

  Hans B framförde att det inte är föreningens uppgift att lösa kommunens problem emot stadgarna, genom att överta marken som är klassad som allmän platsmark och därför inte kan säljas.

  Henrik Sjöstrand sa att vägföreningen fått frågan om att göra platsen till en framtida lekplats men tackat nej pga alla de regler som finns omkring sådana. Henrik föreslog att man kanske skulle se över och eventuellt modernisera stadgarna. Hans synpunkt att man kanske inte alltid måste leva exakt efter paragraferna utan att man ibland kan se allmänhetens bästa applåderades.

  Även Erik Matsson efterlyste tydligare årsmöteshandlingar i framtiden.

  Anna Ekberg ställde frågan om beslutet skall rivas upp och Hans B svarade ja, ett nytt beslut bör fattas.

  Tim framförde att styrelsen åsikt är att beslutet inte strider mot stadgarna och bör fortsätta att gälla. Vid omröstning om att låta beslutet, att köpa markområdet och införliva det med 57, kvarstå röstade 29 st ja (grönt) och 6 st nej (rött).

  Hans Bränning begärde rösträkning.

  På Tim Borgs fråga om andelstalen för S7 kunde användas som referens för rösträkning svarade stämman ja. Rösträkning sker med andelsmetoden. Rösträkning kommer att ske den 6/6.

  Det totala röstetalet var 21,71%. Ja-rösterna representerade 14,5% och nej-rösterna 7,21%.

  Årsmötesbeslutet kvarstår således.
 1. Protokollsjustering sker senast under vecka 24.
 2. Därefter finns stämmoprotokollet tillgängligt hos Sten Gyldén och på hemsidan.
 3. Tim Borg tackade för deltagandet och förklarade stämman för avslutad.

Bernt Anderssons tankar om moral och etik

Tankar jag funderar på att framföra vid extrastämman:

Först och främst vill jag klargöra att stämman är tillkommen enligt gällande stadgar, jag har i nuläget inga åsikter om detta.

Däremot är jag frågande till moral och etik till de 7 medlemmar som sett till att vi är här idag. Jag vill ta frågan från början.

Vi fick en förfrågan från kommunen om vi var villiga att köpa ett markområde som ”blivit över” när planförslaget för Brännö Handel med tillhörande bostäder togs fram. Vi ställde oss ytterst tveksamma till detta men vid förnyad kontakt med kommunen framkom att området klassats som ”allmän platsmark” som ingen privatmänniska eller något företag kunde köpa. Om inte vi ”tog hand” om området skulle hela planförslaget göras om och ytterligare förseningar i ärendet skulle uppstå.

Vi diskuterade frågan ingående på ett styrelsemöte och tog beslutet att köpa området och arrendera ut det, allt för att inte ytterligare försena ny affär. Beslutet togs enhälligt av styrelsen om att köpa området om inte årsmötet hade en annan uppfattning.

När vi kallade till årsmöte var frågan med på kallelsen. När frågan kom upp på årsmötet redogjorde Tim Borg för frågan och svarade på ett antal frågor. Inget motförslag anmäldes och mötet gick till beslut. Mötet röstade med styrelsens förslag med en medlem som reserverade sig.

Nu till frågan om moral och etik. Hur kan 7 medlemmar kalla till extrastämma för att riva upp ett årsmötesbeslut där majoriteten av medlemmarna röstade med styrelsens förslag. Votering begärdes ej bara en medlem reserverade sig.

Av dessa 7 medlemmar var 5 st INTE närvarande på mötet och i efterhand försöka riva upp ett majoritetsbeslut på ett årsmöte när man väljer att inte deltaga på mötet och argumentera för sin uppfattning eller lägga ett motförslag är i min värld något oerhört märkligt. Har vi ingen etik ock moral bland våra medlemmar eller är det något annat som brister

Bernt A

Originalhandlingar

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑