BBS vs. Statens Expropriation av Känsö: En Demokratisk Kollaps i Samfälligheten

I den pittoreska samfälligheten, bestående av samfällda fastigheter, har en konflikt blossat upp som sätter demokratin och medlemsrättigheterna i fokus. I centrum av dramat står föreningen BBS, som förvaltar de samfällda fastigheterna och har drabbats av en expropriationsprocess initierad av staten genom Fortifikationsverket angående Känsö. Domen i målet F1369-22 föll i Vänersborgs Tingsrätt 2023-03-20.

BBS, som inte äger några fastigheter själva, har hamnat i en juridisk strid där dess styrelse agerat i strid med många delägares vilja och utan stämmobeslut. Enligt domstolen var BBS “fel part” att företräda intressena i expropriationsmålet, och det har blivit tydligt att det finns ett demokratiproblem inom BBS.

En av de mest kontroversiella punkterna var BBS-styrelsens beslut att anlita en dyr advokatbyrå utan att först få stämmans godkännande. Många delägare valde att själva svara domstolen och argumentera för att BBS inte var sakägare utan endast delägarna. Trots att staten förlorade och delägarna vann målet, ålades BBS att betala egna advokatkostnader på 550,000 kronor. En kostnad som nu delägarna tvingas bära på grund av BBS-styrelsens egenmäktiga inblandning.

Denna rättsliga strid har inte bara avslöjat ett bristande demokratiskt beslutsfattande inom BBS utan har också skapat en orättvis ekonomisk börda för delägarna. Det verkar som att BBS-styrelsen har underlåtit att behandla förvaltningsärenden på stämmor och istället agerat egenmäktigt, vilket har lett till kostsamma konsekvenser för hela samfälligheten.

Det är hög tid för medlemmarna i samfällighetsföreningen att reflektera över dessa händelser och kräva en ökad transparens och demokratisk process inom BBS. Endast genom att adressera och lösa dessa problem kan samfälligheten förhindra liknande situationer i framtiden och säkerställa att medlemmarnas rättigheter och intressen respekteras.

Wistrands ersättningsanspråk en märklig historia

Wistrands advokater, BBS-styrelsens juridiska ombud i målet, säkerställer sig inte ens om att företräda en sakägare. Det orimliga ersättningsanspråket motiveras på märkliga sätt. Bland att ska praktikanter ha involverats.

Ur protokollet:

  • Wistrands har yrkat ersättning för rättegångskostnader med “sammanlagt 974 154 kr inkl. moms.
  • Fortifikationsverket bestrider Wistrands ersättningsyrkande med det rimliga argumentet: “det endast är sakägare som äger rätt till ersättning enligt 7 kap. 1…” Vidare påpekar de även att “…Mycket av arbetet får emellertid förutsättas ha utförts av en yngre och mindre erfaren medarbetare…”
  • Wistrands försvarar kostnaderna med frånfället av en kollega: “…den tidigare ansvarige advokaten Christer Elander har avlidit under tiden som tillståndsprövningen pågått.” De medger även att mer oerfarna medarbetare har involverats “…vissa utredningsåtgärder har vidtagits av yngre medarbetare…” Även om Wistrands förtjänar beröm för sin öppenhet kring interna angelägenheter, har deras klienter goda skäl att ifrågasätta rimligheten i att bristande kontinuitet och lärlingsprogram förs i klienternas räkning.
  • Domstolen, som inte har någon anledning att låta Fortifikationsverket betala en enda krona dömer Fortifikationsverket att “…till Brännö bys samfällighetsförening utge ersättning för rättegångskostnader med 432 187 kr.”.
  • Wistrands överklagade domen samma dag som målet avgjordes. Här bekänner Wistrands verkligen färg genom att endast överklaga ersättningskostnaderna, inte domens sakfråga.

Juridiska dokument

Läs mer

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑