Avsiktsförklaringen om Rödsten ogiltig. Överlåtelsen av småbåtsanläggningen innebär främmande verksamhet för Samfällighetsföreningen

Avsiktsförklaringen om Rödsten mellan Brännö Bys Samfällighetsföreningen och Göteborgs kommun är ogiltig. Anledningen är enkel. Enligt avsiktsförklaringen ska den planerade brygganläggningen för småbåtar överföras till samfällighetsföreningen, vilket skulle innebära lagbrott. Samfällighetsföreningen ska enligt lag förvalta samfällda fastigheter. All annan förvaltning är främmande verksamhet, det vill säga olaglig.

Bakgrund

Göteborgs kommun och Samfällighetsföreningen ingick 2018 ett arrendeavtal/avsiktsförklaring om Rödsten. Enligt avsiktsförklaringen ska kommunen som ersättning ordna en brygganläggning för småbåtar genom ny flytbrygga med y-bommar och 38 båtplatser av ”Grefab standard” med gångvägsanslutning.

Brygganläggningens överlåtelse

Gångvägen och bryggan kommer efter färdigställandet att överlåtas till fastighetsägaren (BBS), och ägandet övergår då till fastighetsägaren i alla dess delar.” Någon möjlighet till överlåtelse av brygganläggningen till någon bryggförening finns inte i avtalet.

“Fastighetsägaren har därvid rätt att ta väg till bryggan över arrendestället och nyttja området där bryggan är belägen utan att erlägga någon ersättning. Vidare har Fastighetsägaren rätt att i sin tur mot ersättning upplåta bryggans båtplatser till tredje man mot ersättning.”

Främmande verksamhet

Samfällighetsföreningen får inte stå som huvudman för förvaltningen av en brygganläggning. Samfällighetsföreningen får bara förvalta samfälligheter, all annan verksamhet är så kallad främmande verksamhet och olaglig.

Kommunen är läskunnig och vet om detta. De skulle aldrig medverka i något sådan uppenbart olagligt. Därför finns risken att de inte heller levererar någon brygga. När allt kommer omkring har kommunen ändå bara avgivit en avsiktsförklaring i skrift, och har inga skyldigheter.

Hur gör jag min röst hörd?

Enda sättet att säkerställa en brygganläggning för småbåtar är att klandra stämmans beslut om avtalet och få det upphävt. Detta kan göras när som helst, precis som beslutet om inköp av torgmarken som Hans Bränning framgångsrikt klandrade, se Beslutet om förvärv av torgmark upphävs i MMD – ”är verksamhetsfrämmande”.

Wistrands advokater

Wistrands advokater var inblandade i utformningen av Rödstensavtalet med kommunen. De var vid tillfället väl medvetna om att avtalet var lagvidrigt. Det är ju bara att läsa lagen.

Wistrands advokater har härmed framgångsrikt skapat ytterligare en chans att tjäna pengar på föreningsmedlemmarnas bekostnad. De räknar kallt med att få uppdraget för att försvara avtalet den dagen någon klandrar stämmobeslutet.

Läs mer här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑