Minnesanteckningar årsstämma 2023

Årsstämman 2023 är avklarad. Medlemmarna gav den dysfunktionella styrelsen hård och berättiga kritik på flertalet punkter. Återigen konstateras att styrelsen egenmäktigt hanterar många ärenden utan behandling på medlemsmöten och undanhåller delägarna grundläggande insyn i vad styrelsen gör.

Föreningens brottsliga verksamheter, så kallade främmande verksamheter, fick ett välförtjänt fokus. Även Wistrands kostsamma och svaga insats angående expropriationen av Känsö togs upp.

Mötet valde Anna Ekberg till ny ordförande.

Känsö

Staten och föreningen förlorade nyligen expropriationsmålet i Vänersborgs tingsrätt för att föreningen inte är sakägare, utan istället delägarna. Föreningen fick inte kostnaderna fullt ersatta, men Wistrand får mer arbete med att överklaga kostnaderna, så Wistrands vinner ekonomiskt oavsett utgången. Både styrelsen och Wistrands fick kritik i flera avseenden men Tim Borg deklarerade ändå fullt förtroende i brist på egen kompetens.

Kritik mot verksamheter

Många frågor och kritik framfördes gällande styrelsen övriga verksamhet och kostnader för föreningen.

En fråga handlade om varför föreningen spenderade så stora kostnader på röjning av växtlighet i Rödsten när området var utarrenderat. Tim försvarade sig taktiskt med en medvetet invecklad förklaring att det annars inte skulle ske och att “överenskommelse om intäkter från avgifter på omlastningsplanen vägde upp utgifterna”.

Den enkla förklaringen är däremot att växtligheten stör havsutsikten från Tim hus varför växtligheten skövlades direkt efter Tim Borg blev ordförande 2017 och att den årligen behöver tuktas för att inte växa upp igen. Under flera år skulle det planteras växtlighet efter skövlingen 2017 men det fanns inga så låga växter som kunde användas utan att störa Tims utsikt, se Rödsten kalhugget sedan 2017.

Bernt och Tim håller på med informella överenskommelser med kommunens begåvningsprofiler som Jörgen Johansson m.fl. med avskräckande resultat i Rödsten. Rödsten förvandlas till ett industriområde med fara för allmänheten att bevista.

Tilläggsavtal muddring Rödsten

Styrelsen presenterade ett tilläggsavtal med kommunen gällande utökat vattenområde för kommunens påstådda ansökan om muddring, utanför befintligt arrendeområde. Kommunens ansökan om muddringstillstånd kräver inget avtal med BBS så grunden för tilläggsavtal är anmärkningsvärd.

I samband med behandlingen av muddringstillståndet framkom det naturliga behovet av underhållsmuddring för planerad småbåtshamn. Det framfördes att underhållsmuddring skulle innebära stora kostnader som inte kommunen skulle stå för, utan istället skulle drabba BBS. Tim hävdade att ursprungliga arrendeavtalet skulle äventyras om ansvar för underhållsmuddring skulle tas upp nu.

Faktum är att underhållsmuddringen behandlades före arrendeavtalet om Rödsten beslutades men då hävdade Tim att det skulle lösas senare på oklart sätt.

Arrendeavtalet med kommunen är i grunden ett misslyckat avtal som inte skulle träffats. Avtalet är ogiltigt eftersom det innebär lagbrott, främmande verksamhet, och kan upphävas när lämpligt tillfälle uppkommer, se Avsiktsförklaringen om Rödsten ogiltig. Överlåtelsen av småbåtsanläggningen innebär främmande.

Byggprojektering i Rödstensbergen

Styrelsens hantering av planeringsprojektet i Rödstensbergen kritiserades efter redovisning av Bernt Andersson, främst för den bristande informationen på medlemsmöten. Bernts redovisning ifrågasattes då det fanns motstridande information till stor irritation för Bernt. Någon klarhet i ärendet uteblev. Extramötet 2017 beslutade om samverkan med grannfastigheter om detaljplan för bebyggelse på samfällda fastigheten S:15. Kanske är ny bebyggelse även här i vägen för Tims utsikt, se Protokoll extrastämma 2017-11-25 Angående Planavtal S:15, Rödsten.

Motioner om öppenhet Känsöarrende

Motionerna av Hans Bränning gav mycket diskussion, särskilt mot bakgrund av domen mot BBS angående köp av “torgmark”, som innebär främmande verksamhet, vilket är brottsligt.

Gällande Hans Brännings motion om redovisning av föreningens arrende hade Wistrands advokater avrått från att redovisa gällande avtalsvillkor mm. Det är anmärkningsvärt att delägarna inte skulle ha rätt att ha insyn i styrelsens tecknade avtal.

Brottsliga, främmande, verksamheter

Mycket av föreningens brottsliga verksamheter, så kallade “främmande verksamheter”, diskuterades. Exempelvis behandlades utegymmet och sophämtningen där Hans Bränning reserverade sig gällande budgetposterna, se Främmande verksamhet – varför är det brottsligt?

Gällande föreningens brygga, “Doris brygga”, hade styrelsen tydligen givit Ibert i uppdrag att återuppföra denna. Men enligt verksamhetsberättelsen 2021 skulle en “bryggförening bekosta rivning och ny bryggan”. Om det finns andra sanningsluckor i verksamhetsberättelsen för 2021 redovisades inte. Bryggprojektet skulle inledningsvis redovisas senare på mötet, men tappades sedan bort, se Verksamhetsberättelse 2021.

Inspelningen av mötet

En medlem gjorde en fantastisk insats på stämman och försvarade diverse motioner. Stort tack till denna medlem!

Den första ljudfilen börjar med ett annat ärende men fortsätter med motion 5. Det är beklämmande att höra hur Tim Borg tar FortV och Wistrands parti mot medlemmarna och säger att MMD:s dom var “förvånande”. Det står ju klart och tydligt i lagen att BBS inte får föra delägarnas tala vid ett förvärv.

Den andra ljudfilen handlar om verksamhetsplanen för nästa år, fram till c:a 3:40. Även här gör Tim Borg en svag insats. Hör hur Tim Borg låter och var väldigt glad att BBS fick en ny ordförande idag i form av Anna Ekberg.

Läs mer här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑