Protokoll årsstämma 2017

Klickbar version av protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening Brännö Värdshus den 25 mars 2017. Det ursprungliga protokollet inklusive alla bilagor finns här.

Deltagare enligt bifogad separat lista.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman och redogjorde för kallelsen via annons i GP samt anslag på Brännö. Stämman förklarade kallelsen vara utlyst i behörig ordning.
 2. Till ordförande på stämman valdes Nils Ekberg.
 3. Till sekreterare stämman valdes Hans Bränning.
 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Bo Silfverblad och Sture Wallander.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 (bilaga 1) godkändes och lades till handlingarna.
  • Föreningens kassaförvaltare Nils Ekberg redogjorde för resultat och balansräkningarna (bilaga 2) och kommenterade visa poster.
  • Revisor Benny Hamberg läste revisionsberättelsen (bilaga 3).
 6. Enligt revisorernas förslag godkändes balans- och resultaträkningarna samt balanserades årets vinst i ny räkning. Vidare tillstyrkte stämman att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2016.
 7. Hans Bränning redogjorde för läget rörande Känsö.
  • Expropriationsärendet ligger fortsatt hos regeringen. Föreningen har sagt upp nyttjandeavtalet mellan föreningen och Fortifikationsförvaltningen med avseende på nivån på ersättningen. Försvaret har menat att Föreningen inte hade rätt att göra denna uppsägning. I dagarna har det avkunnats en dom i Mark o Miljödomstolen som slår fast att Föreningen har rätt att göra uppsägning, som är giltig från december 2016. Nu väntar nya diskussioner rörande ersättningens storlek.
  • Vad gäller Brännö Rödsten driver föreningen där tillsammans med Vägföreningen ett EU-projekt som syftar till att ta fram förslag till utveckling av området. Detta projekt är praktiskt taget färdigt och det återstår att skriva en slutrapport. Vidare har diskussioner förts med Kommunen, representerat av Trafikkontoret, som önskar arrendera området för att genomföra förändringar.
  • Trafikkontoret önskar inte binda sig för i detaljer rörande vad man anser sig vilja göra, men har tagit del av vad som framkommit i EU-projektet. I projektet har diskussionerna mycket rört sig om att separera passagerartrafiken från godstrafiken. En stötesten i strävan att ett avtal är hanteringen av båtplatser. Trafikkontoret säger sig stå för alla tillstånd och muddringsarbete och kan bidra med 1/3 av kostnaden för ny brygga/ponton. Delägarna i den s.k. Samuelssons brygga har såvitt känt accepterat detta. Föreningen har försökt agera för att kommunens åtagande skall bli större.
  • Den erbjudna nivån arrendet är 150.000 SEK/år.
  • Trafikkontoret har inga egna ekonomiska resurser men kommer att låta göra utredningar för att bestämma sig för vad som behöver göras och därefter ansöka om medel, hela processen kommer att ta ett antal år.
  • Föreningen har påbörjat åtgärder för att flytta tidnings och glas containers till området vid toaletten
 8. Nils Ekberg föredrog styrelsen förslag till stadgeändringar (bilaga 4), innebärande utökning av styrelsen med två ordinarie medlemmar samt mindre tillägg angående firmateckning och detaljer rörande kallelse till stämma. Ingemar Törnqvist yrkade bordläggning av frågan grund av att han ansåg förändringsförslaget var omfattande. Förslaget antogs med överväldigande majoritet mer än 2/3. Ingemar Törnqvist reserverade sig mot beslutet.
 9. Motioner.
 10. Ersättning till Styrelse och revisorer, Beslöts om oförändrad ersättning jämfört med föregående år.
 11. Ordf. föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetStämman godkände förslaget.
 12.  Val. Ordinarie ledamöter
  • Lennart Granström omvald på 2 år
  • Bernt Andersson nyval på 2 år
  • Sten Gyldén nyval på 1 år
  • Tim Borg nyval på 1år
  • Suppleanter, Bengt Hansson omval på 1 år, Ibert Johansson nyval på 1 år.
  • Val av ordförande kunde inte slutföras mötet grund av osäkerheter runt rösträkning.
  • Efter klarläggande har rösterna räknats och Tim Borg valdes till ordförande med 29 röster mot 21.
 13. Till revisorer valdes, Bo Olsson, Lena Kullberg och som suppleant Eva Grenfeldt.
 14. Valberedningen omvaldes och består av Eva Sundén, Stefan Kihlgren och Eva Grenfeldt.
 15. Övriga frågor; Föreslogs att byta ut sofforna i väntskjulet på Rödsten med en fast träbänk.
 16. Avgående styrelseledamöter Hans Bränning och Stig Berggren avtackades. Dessutom avtackades avgående revisorer Jan Almström och Benny Hamberg.
 17. Justering av protokoll kommer att ske söndagen den söndagen den 2 april 2017 kl. 13.00 hos Hans Bränning.
 18. Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Göteborg dag som ovan.

Hans Bränning Av årsstämman vald sekreterare

Justerades: Bo Silfverblad, Sture Wallander

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑