§ 9. STYRELSE, FÖRVALTNING

§ 9. STYRELSE, FÖRVALTNING
Styrelsen skall:

  1. Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
  5. Besluta om utarrendering av äga i högst fem år.
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑