PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun

Den här utredningen om vattengränser (gällande Brännö S2) från 1999 betalades av föreningen och skickades av Hans Bränning till Göteborgs kommun utan någons vetskap. I korthet säger den att föreningen inte längre hävdar äganderätten till S2. Den upptäcktes av en slump av motståndarna till vindkraftverksparken som skulle projekteras i Hakefjorden – Vindplats Göteborg, se Motion 3 – 2016

Efter motion 4 från 2016 tog årsstämman beslutet att åter hävda äganderätten, se protokoll årsstämma 2016. Men ingenting har ännu gjorts konkret.

Utredningen saknar förvisso rättslig grund, även om den kanske ser trovärdig ut med Vänersborgs Tingsrätts stämpel. I efterhand kan däremot konstateras att den har försvårat arbetet med att stoppa obehörigt nyttjande av S2. I egenskap av ordförande ställde sig Hans Bränning nämligen bakom utredningen, vilket innebar att föreningen de facto upphörde med att hävda äganderätten.

Föreningen har därför inte hävdat äganderätten slagkraftigt i åtminstone två viktiga sakfrågor när det gällde att undvika obehörigt utnyttjande av S2:

  • I kampen mot Vindplats Göteborg: Då var Brännö Samfällighetsförening den enda i en rad berörda samfälligheter som inte engagerade sig i motståndet. Läs mer om motståndet till Vindplats här.
  • I motståndet mot vägverkets muddertippningsdispensansökan 2015: Då vidhöll Hans Bränning aktivt sin uppfattning i skrivelse till Mark- och Miljödomstolen att föreningen inte var ägare till tippningsområdet inom S2. Läs mer om muddertippningsdispensansökan här.

Varför Hans Bränning beställde den här utredningen är oklart.

Vad sägs i utredningen?

Utredningen inleds med “PG-Andersson Fastighetsekonomi AB har fått i uppdrag av advokat Mats Måre, ombud för Brännö bys skifteslag, att utreda gränsdragningfrågor i vatten med anledning av Länsstyrelsens beslut avseende tillstånd till muddertippning i Hakefjorden norr om Brännö, Galterö, daterat 1998-12-22.”

Sammanfattningsvis anser P-G att det enskilda vattenområdet S2 ska övergå till att kallas allmänt vatten: ” ..Detta får anses innebära att idag så har stora delar av det enskilda vattenområdet som tillföll Brännö skifteslag i Hakefjorden vid laga skiftet kommit att övergå till allmänt vattenområde.

Vilken rättslig grund har utredningen gällande äganderätt?

Ingen. Men den kan närsomhelst användas mot föreningen igen, precis som i ovanstående sakfrågor, då den visat på tidigare passivitet.

Källor/Relaterat: 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑