§ 8. STYRELSE, BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL, FIRMATECKNING

§ 8. STYRELSE, BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL, FIRMATECKNING
Styrelsen är beslutsför när kallelse har skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tre av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter , kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.

Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet, samt ytterligare en ledamot.

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i föreningen. Dock har ordföranden och kassören rätt att i bankärenden teckna var för sig.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑