Hans Bränning

Hans Bränning, ordförande 1992-2016, har under 24 år varit mycket företagsam. Ett stort antal projekt, skrivelser och avtal påvisar denna företagsamhet. Medan han som ordförande har haft i uppgift att handla i föreningens intressen, visar många dokument på raka motsatsen.

Ett återkommande mönster i dokumentationen av Hans Brännings företagsamhet är nämligen att just andra parter än föreningen gynnas, till exempel kommunen, sjöfartsverket, staten och sjöscouterna med flera. Detta medan föreningen starkt missgynnas. Hans Bränning har vid minst tre tillfällen sedan 1992 försökt avyttra Rödsten förmånligt till kommunen, se listan nedan.

Hur mycket föreningen förlorat på grund av Hans Brännings engagemang är omöjligt att klarlägga då förvaltningen har mörkats och informationen undanhållits. Sammanlagt uppskattas kostnaderna hittills av hans kontraproduktiva aktiviteter för föreningen till minst 500.000 kr.

Det går inte att finna något exempel på hur resultatet av Hans Brännings arbete varit gynnsamt för föreningen, vilket är anmärkningsvärt eftersom detta enligt stadgarna är just syftet. “§ 3 Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, som ger avkastning.”

Exemplen på hur Hans Brännings företagsamhet missgynnar föreningen är desto fler. Ett av dem är det misslyckade vågbrytarprojekt i Vassdal 2001-2005. En ansökan kostar inget meddelar Hans Bränning medlemmarna. Rödsten skulle enkelt i samförstånd med Hans Bränning överlåtas till kommunen genom en fastighetsreglering och ge startkapital för projektet. Överlåtelsen stoppades av Ingemar Törnqvist då lantmätaren anmäldes för jäv. Sjöfartsverket och kommunen erbjöds i förhandlingarna att dumpa “gratis sprängsten” (som byggmaterial) på samfälld mark.  Föreningen försattes nästan i konkurs när notan för de rättsliga kostnaderna skulle betalas, men räddas genom hemliga lån.

Det har även framkommit att Hans egenmäktigt, d.v.s. ensam, har tecknat avtal och på andra sätt företrätt föreningens ensam. Ett exempel på detta är Göteborgs Sjöscoutkårs arrende på s:29 1994-1999. Han undertecknade avtalet som om han ensam vore firmatecknare, trots att hela styrelsen tillsammans är registrerad som firmatecknare, se organisation.

Visserligen betraktas det ofta som en skyldighet av motparten att han/hon själv kontrollerar firmatecknarens autenticitet vid tecknande av avtal. Så Hans Bränning har varken begått bedrägeri eller fuskat. Den konkreta konsekvensen av att uppsåtligen teckna avtal för en organisation fastän man inte är firmatecknare är att organisationen brukas som om det vore eget kapital, vilket möjligen kan ses som en beskattningsbar fördel, i den utsträckning som privat vinning kan påvisas. Vidare är avtalet i fråga givetvis ogiltigt.

Återigen, det är varken bedrägeri eller fusk av Hans Bränning att felaktigt uppge sig som firmatecknare, inte ens om det sker med uppsåt. Inte heller Världsbankens arbetsdefinition för korruption, (missbruk av offentlig makt för privat vinning.[1])  kan tillämpas eftersom privat vinning inte har kunnat påvisas och föreningens makt i grunden är privat och inte offentlig.

Men är det anständigt?

Ett annat dokument som han har skapat egenmäktigt är en utredning om S:2 (Hake Fjord), som innebar att föreningen inte hävdade äganderätten till hela S:2, se PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun. Detta är till stor fördel för kommunen som använder området till dumpning. Kommunen använde även dokumentet till sin fördel när den vill anlägga en vindkraftverkspark “Vindplats Göteborg” på området, se Motion 3: Ersättning till privatpersoner, 93.000 kr, för rättegångskostnader i kampen mot ”Vindplats Göteborg” på S:2 Hake Fjord.

Nu när ovanstående fakta med önskvärd tydlighet, inklusive källor, har uppdagats så står det föreningens medlemmar fortfarande fritt att betrakta Hans Brännings handlingar som anständiga. Den som å andra sidan läst och förstått ovanstående och kontrollerat källorna vet att andra ord används för att beskriva detta beteende.

Hans Brännings aktiviteter under sina 24 år som ordförande exemplifieras så här:

 • 1992: Försöker arrendera ut Rödsten till kommunen. Arrendeavtalet var anmärkningsvärt förmånligt för kommunen som inte skulle binda sig till några skyldigheter. Leif Törnqvist och Sylve Törnqvist stoppade avtalet genom överklagande. Läs 920320_BBS_verks_ber91 och bil. E 92.
 • 1994: Tecknar i hemlighet avtal med Göteborgs Sjöscoutkår om arrende i Ersdal, se Göteborgs Sjöscoutkårs arrende på s:29 1994-1999.
 • 1996: Vägrar engagera BBS att hävda äganderätten till Känsö gentemot staten. Då driver istället en medlem Ulrica Bränning privat saken mot staten till seger i Hovrätten med en kostnad på 500 000 kr. Se Expressens Slaget om Känsö.
 • 1999: Tillsätter en utredning som gör att föreningen riskerar att förlora delar av S:2. Utredningen betalades av föreningen och skickade denna till Göteborgs kommun utan någons vetskap. I korthet säger utredningen att föreningen inte längre hävdar äganderätten till hela S:2. Läs mer här.
 • 2003: Driver projekt festplats i Husvik med stora glasväggar som avsomnade och slutade med mer sprängsten i Husvik långt utöver givna tillstånd.
 • 2005: Startar ett Vågbrytar/hamnprojekt m.m. i Vassdal. En ansökan kostar inget meddelar Hans Bränning medlemmarna. Ansökan stoppades i Mark- och Miljööverdomstolen. En överlåtelse av Rödsten genom fastighetsreglering i samförstånd med Hans Bränning skulle enkelt ge startkapital till projektet. Rättegångskostnaderna orsakade en så stor skuld för föreningen att den nästan försattes i konkurs, men räddades genom hemliga lån, se Vågbrytarprojekt i Vassdal 2001-2005.
 • 2010: Försöker kuppa igenom försäljning av Rödsten till kommunen för underpris genom att hastigt kalla till extramöte. Medlemmarna röstade emot Hans Brännings förslag, se extramöte 2010 09 25.
 • 2011: Vägrar hävda hela BBS vattenområde S:2 i samband med vindturbinprojektet “vindplats Göteborg”. Då driver Ingemar Törnqvist i samarbete med 20  ickemedlemmar (huvudsakligen vassdalsbor) samt två andra samfälligheter processen till seger i MMD med en kostnad av 210 000 kr. Se även Motion 3: Ersättning till privatpersoner, 93.000 kr, för rättegångskostnader i kampen mot ”Vindplats Göteborg” på s:2 Hake Fjord.
 • 2013: Startar projekt “skärgårdens största väntkur i Rödsten”. I likhet med projektet i Husvik från 2003 somnar även detta projektet in, men utfyllnadstillståndet utnyttjades 2015 istället av Sture Karlund, med stora kostnader för återställning av området. Enligt Samfällighetsföreningens extrastämma 2013 görs gällande: ”Föreningen har ansökt om tillstånd att göra en utfyllnad i Rödsten i samband med ev. sprängning för ny vänthall.” Se även protokoll 2008.
 • 2015: Dumpar sten i Rödsten, från ett okänt byggprojekt, som ett led i hans släkfejd rörande en brygga. Utfyllnadstillståndet var enl. medlemsbeslut reservat endast för vänthallsprojektet från 2013. Föreningen har blivit ålagd av Länsstyrelsen att återställa området. Återställningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, lågt räknat, till 100.000 kronor och är inte slutfört. Läs mer på brannorodsten.wordpress.com.
 • 2015: Begår “kupp” genom att på mycket kort tid kalla till extrastämma under semestern, så huvudparten av hans motståndare sannolikt var bortresta. Saken gällde statens arrende av Känsö. Medlemmarna röstar ned Hans Brännings förslag.
 • 2016: Motarbetar aktivt Ingemar Törnqvists och Johan Nordmarks motion på årsmöte: Motion 3: Ersättning till privatpersoner, 93.000 kr, för rättegångskostnader i kampen mot ”Vindplats Göteborg” på s:2 Hake Fjord.
 • 2016: Bjuder in ickemedlemmar till årsmöte. Bland annat vännen Magnus Envall, offentlig person, känd ifrån Expressens granskning om lukrativa flyktingboenden. Även sjöscouterna Anders Nylander och Anderz Hellgren var närvarande ickemedlemmar. Saken gällde släktfejd “..Hans Bränning har egenmäktigt startat en avhysning av bryggan med hjälp av advokat Mjösén som hotar med rättsliga åtgärder… “ Läs Motion 5: Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal.
 • 2016: Försöker egenmäktigt vräka medlemmen Ingemar Törnqvist från arrende pga släktfejd. Kostnaderna för detta tilltag uppskattas hittills till 100 000 kr. Se även motion från 2017, Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal.
 • 2016: Sammankallar upprepade gånger till stormöte om det samfällda Rödsten. Alla utom samfällighetens medlemmar var inbjudna. Kallelsen ger intrycket av att EU-bidrag har beviljats för åtgärder i Rödsten. Bilden skapas att mötet har mandat att bestämma ”hur vi vill ha det i vår hamn”. I själva verket har pengar beviljats för en förstudie med ”målet att ha en färdig plan”. Så efter alla år av att vanvårda Rödsten startar Hans Bränning upp ett fingerat storprojekt, vilket effektivt avleder  uppmärksamheten. Läs Kallelse till stormöte om Brännö Rödsten 2016-07-09 och Kallelse till möte om Rödsten 2016-11-20.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑