Motion – Ersättning till privatpersoner, 93.000 kr, för rättegångskostnader i kampen mot ”Vindplats Göteborg” på s:2 Hake Fjord.

Yrkande

Att årsmötet beslutar ersätta 93.000 tkr till kampfonden som förvaltas av advokat Bengt Tarre för utbetalning till de privatpersoner som bidragit till segern i Mark o Miljödomstolen (MMD).

Sammanfattning

Brännö Bys Samfällighets ordförande (Hans Bränning) har inte hävdat Brännö Bys Samfällighetsförenings (BBS) intressen trots sitt löfte på årsmötet 2015, att BBS advokat skulle företräda BBS i MMD beträffande vindturbinsprojektet ”Vindplats Göteborg” på S:2, Hake Fjord. Då BBS stöd uteblivit har i stället ett 20-tal privatpersoner med anknytning till Brännö bekostat rättsprocessen i MMD. Ärendet är ett av de viktigaste som förekommit för miljön och fastighetspriser på Brännö i allmänhet och norra Brännö i synnerhet. BBS har inte deltagit på huvudförhandlingen i Mark o Miljödomstolen (MMD). I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

Ingemar Törnqvist har organiserat och framgångsrikt drivit motståndet mot vindturbinsprojektet “Vindplats Göteborg” och erhållit bidrag till advokatkostnader och sakkunniga för målet i mark och miljödomstolen (MMD). Ingemar Törnqvist har tillsammans med Mats Andersson, sommarboende i Vassdal, skapat en kampfond där Mats Andersson har gjord den största och viktigaste insatsen för att förmå privatpersoner att bidra.

  • Brännö Bys Samfällighetsförening 0 kr
  • Privatpersoner ”Brännö” 93.000 kr
  • Amhult och Kärrs samfällighetsförening 70.000 kr
  • Asperö Samfällighetsförening 50.000 kr

Årsmötet 2015 behandlade BBS:s engagemang i saken. Göteborg Energi hade vid den tidpunkten erkänt BBS som ”sakägare” och Göteborg Energi skulle därmed ersätta BBS för rättegångs/advokat-kostnaderna. Hans Bränning rekommenderade att BBS inte skulle agera i saken men efter diskussion gav Hans Bränning med sig och utlovade att BBS advokat skulle få uppdraget att företräda BBS i MMD. Hans Bränning har inte hållit ord och visar härmed tydligt sitt ointresse i frågan. BBS deltog inte i huvudförhandlingen i MMD. Nu har istället privatpersoner, i BBS ställe, hävdat BBS vattenområde och intressen i saken och vunnit målet i MMD. Det finns därför anledning för BBS att ersätta privatpersonerna för kostnaderna på samma sätt som i Känsö-tvisten då Hans Bränning på samma sätt blockerar föreningens intressen att hävda sina mark- och vattenområden.

Kampen

 Göteborg Energi presenterar sina projektplaner 2010. Året därpå tas bottenprover på Hake Fjord av karibienregistrerade fartyget MADOG, utan giltigt tillstånd varken från BBS eller Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). GE utgår från kommunens falska registerkartor som visar allmänt vatten i området. Provtagningen hindras en dag av Ingemar Törnqvist tillsammans med LarsGöran Itskowitz (Gäveskär), Morgan och Lisbeth Sotell (Vassdal), m.fl. bl.a. genom att lägga båt i vägen för provtagningen, se bilder. Gällande lantmäterikartor uppvisades på platsen för den engelsktalande besättningen. Lars-Göran Itskowitz körde runt MADOG så svallvågor slog runt på platsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sammantaget bedömde uppdragsgivare SWECO riskerna vara för stora för fortsatt provtagningen varefter MADOG gick ut till Vinga och återkom för provtagning nattetid på Brännös område. I samband med provtagningarna informerade Ingemar Törnqvist SGU om avfallsdeponin på Hake Fjord och att det är enskilt vattenområde. SGU meddelade därefter att något tillstånd inte kommer att medges för provtagning i området utan SGU kommer att hänskjuta eventuell ansökan till regeringen. SGU höll på med inventering av förorenade områden och kände inte till förhållandena på Hake Fjord men har nu ”varningsflagga” för området.

Under hösten som följde kontaktade projektledaren på Göteborg Energi, Magnus Vitting, Ingemar Törnqvist och påpekade att BBS har meddelat sig inte vara ägare av Hake Fjord samt meddelat Göteborg Energi tillstånd för projektet, vilket visat sig vara Hans Bränning som egenmäktigt gjort (läs PM angående vattengränser Brännö skifteslag Göteborgs kommun) och en omständighet som är synnerligen besvärande för BBS.

Samtidigt hade Ingemar Törnqvist skriftväxling med Göteborg Energi:s vd Lotta Brännström i rådighetsfrågan som resulterade i ett utredningsuppdrag för Mannheimer o Swartling (MoS) angående ägarförhållandena. MoS levererade ett utlåtande om osäkerhet i rådighetsfrågan och en kompletterande utredning beställdes därför som kom med rekommendationer om hur problemet kunde lösas. En rekommendation var att ge lämpliga ekonomiska ersättningar till de största delägarna i BBS som kunde rösta igenom ett tillstånd i BBS. En annan rekommendation var att en lantmätare skulle utreda rådigheten. MoS påpekade samtidigt att en kommunal lantmätare skulle besväras av jäv, men detta hindrade givetvis inte Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) att hjälpa GE med en utredning enligt GE:s önskemål. GE saknar dessutom formell möjlighet att begära lantmäteriförrättning för att avgöra saken lagligt. Hans Bränning har verkat för att BBS haft största möjliga passivitet i alla skeden.

Kampfonden skapades i mars 2014 av Ingemar Törnqvist och Mats Andersson. Sedan fick en erfaren miljörättsadvokat, Bengt Tarre, uppdraget att företräda Ingemar Törnqvist, Sten Gyldén, samfälligheterna på Asperö och Amhult o Kärr i MMD. Som sakkunniga anlitades Ulf Tebelius (Oceanograf och hydrolog) och Bertil Persson (Tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial). På detta sätt kunde det enda lilla professionella motståndet bemöta alla konsulter och advokater som Göteborg Energi anlitat. Detta var avgörande för domen som gick helt emot Göteborg Energi och ansökan om vindturbinetableringen på Hake Fjord avslogs.

Enligt sakkunnig bedömning var Ulf Tibelius redovisning av de stora riskerna för skred i lerbottnen avgörande för domstolens avslag på ansökan.

Källa (inklusive bilagor): Motion 3 (Ingemar Törnqvist, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑