Motion – Hävda äganderätten till Brännö S:2 enligt fastighetsregistret och lantmäteriförrättning 1932 och förbjud dumpning

Yrkande

  • Att BBS skall hävda ägandet till S:2 enligt gällande lagfart och förbjuda dumpning på Hake Fjord.
  • Att årsmötet ger Nils Ekberg i uppdrag att företräda BBS beträffande S:2 och förbjuda vägverket och andra att dumpa i Hake Fjord.

Sammanfattning

En ny dispens för dumpning av lermassor på Hake Fjord, S:2, har sökts av vägverket. BBS äger S:2 enligt gällande lagfart, men Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) har beställt och offentliggjort en utredning, se bilaga 1, som innehåller påståendet att BBS inte längre är ägare till området. I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

Området ”utgör redan idag ett potentiellt hot mot miljön” enligt SGU, se bilaga 3. Ulf Tebelius (Oceanolog och hydrolog) säger att ”dumpning måste förbjudas”, se bilaga 2. BBS har möjlighet att stoppa vägverkets dumpning eftersom BBS äger området. Enligt lantmäteriförrättningen 1932 har den samfällda vattenfastigheten S:2 bildats och gränser bestämts. BBS har tidigare hävdat äganderätten och givit tillstånd för dumpning till och med senaste tippningstillståndet som gick ut på 1990-talet.

Varför har då BO en annan uppfattning i ägandefrågan gällande S:2? Då BO blivit ny ordförande i BBS beställde han egenmäktigt en utredning av sin kamrat konsulten P-G Andersson som påstår att BBS inte längre var ägare till S:2 trots gällande lagfart. Utredningen se bilaga 1 betalades av BBS och skickades av BO till Gbg:s kommun i hemlighet. Inget beslut har tagits i BBS och ingen i BBS styrelse har varit med eller informerats. Utredningen uppenbarade sig överraskningsvis i samband med vindturbinsprojektet 2010 då Göteborg Energi inte kunde förstå varför Ingemar Törnqvist påstod att BBS fortfarande var ägare till S:2 enl. gällande lagfart från 1932.

BBS riskerar förlora delar av S:2

BBS avsäger sig äganderätten till stora delar av S:2 genom att BO offentliggör sin utredning och aktivt vidhåller sin uppfattning i t.ex. vägverkets muddertippningsdispens, se bilaga 4. BO är därför fullständigt olämplig att företräda BBS i fråga om S:2 då han avsäger BBS:s anspråk på egendom enligt gällande lagfart. BO gjorde på samma sätt gällande ägandet av Känsö som Ulrica Bränning därför ensam drivit i en omfattande rättsprocess och vunnit åt BBS.

Anmärkningsvärda omständigheter

Det är synnerligen anmärkningsvärt att BO vid tiden för utredningen han beställt och levererat till Gbg:s kommun även deltog som BBS:s representant i remissbehandling gällande dragningen av nya strandskyddsgränser. På BBS:s årsmöte argumenterade BO särskilt för det olämpliga i den delen av strandskyddsgränserna som innebar att BO:s fastighet skulle omfattas av nya strandskyddet. BO fick sin vilja igenom sökte bygglov och byggde på fastigheten.

Källa (inklusive bilagor): Motion 4 (Ingemar Törnqvist, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑