Minnesanteckningar årsstämma 2020

Årsstämman 2020 har avhållits 2020-12-12 efter tredje kallelsen, trots tidigare meddelande av Tim Borg att “följa Folkhälsomyndighetens direktiv”. Motionerna behandlades inte då det viktiga för Tim är att välja om Tim-styrelsen och få ansvarsfrihet. Därefter kan egenmäktig förvaltning med privata rättsprocesser fortsätta obehindrat.

Tim meddelade att mötet inte var olagligt. Dåligt omdöme är ju inte olagligt. Att intensivt arbete med lagändring pågår för att kunna förbjuda omdömeslösa privata möten, liksom offentliga är, framkom inte. Kanske är ny pandemilagstiftning klar så nästa årsmöte i mars 2021 blir olagligt.

Inför stämman

Före mötet startade meddelade Tim att samfällighetsföreningen måstet hålla årsmöte då länsstyrelsen annars skulle tvinga BBS. Påståendet är givetvis falskt vilket vem som helst kan kontrollera genom att kontakta länsstyrelsen. Sanningen är att länsstyrelsen arbetar med uppdraget att förhindra medlemsmöten i föreningar som inte ännu är olagliga. Många föreningar med förståndig ledning har låtit bli möten och endast utfört akuta åtgärder.

Tim redogjorde vidare för framförda invändningar mot kallelsen. Tim hade konsulterat sina husadvokater på Wistrands som enligt Tim meddelat att kallelsen var ok. Bernt och Lennart “var 100%” och då blir resterande styrelse 0%. Wistrands advokater vill säkert som vanligt gärna ha fler tvister för att mjölka föreningen på pengar. En nypa salt kan vara bra i den delen.

Om medlemmar vill klandra årsmötet i Mark och Miljödomstolen och undanröja alla beslut kostar det 2800 kr. Sista dag för klander är 2021-01-08. Wistrands får då möjlighet att mjölka mer pengar, 4.000 kr/timma per advokat enl. uppgift. Se tidigare klander mot stämmobeslut om Känsö-arrendet som Samfällighetsförening vek ner sig i och Wistrands fakturerade BBS.

Stämman

Med låg röst, under en smattrande presenning i vinden, malde Tim igen punkterna på dagordningen inför en grupp följare. Det gick inte att höra bra om man inte satt bland följarna nära Tim. Men det var mest innantilläsning i dokument och svammel för att som vanligt mörka den egenmäktiga förvaltningen. Medlemmarnas rätt att få motioner behandlade kränktes genom beslut att skjuta på dessa till nästa årsmöte. Kanske blir detta av.

En intressant del av mötet var att styrelsearvodena höjdes radikalt till några basbelopp?? (100.000 kr) samma som vägföreningen. Tim drev effektivt igenom beslutet enligt förslag av en följare på årsmöte 2019. Tims förmåga att vara tydlig i eget intresse (jävig?) var imponerande även om mötesdeltagare blev överraskade med enstaka protester. Oavsett att arvodet är oskäligt kan detta vara bra så att omdömesgilla personer utan stort egenintresse i förvaltningen kan bli intresserade av styrelseuppdrag.

Med förhoppning om bra ordning och förvaltning kommande år.

God jul och gott nytt år./Webbmaster

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑