Verksamhetsberättelse 2020

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2020.

Styrelsen har under året bestått av Tim Borg ordf., Lennart Granström v. ordf., Nils Ekberg kassaförvaltare, Sten Gyldén sekreterare och Bernt Andersson som ordinarie ledamöter. Suppleanter Bengt Hansson och Ibert Johansson. På årsmötet den 12/12 avtackades Nils Ekberg för ett utmärkt arbete som kassör och Thomas Kihlgren valdes in som efterträdare.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, ajournerat årsmöte den 28/3 och årsmöte 12/12.

Känsö:

 • Möte med försvarsmakten i september. 15 skjutdagar är utnyttjade under året.

Rödsten:

 • Beslut om Genomförandestudien i Trafiknämnden har flyttats fram till våren 2021. Förvaltningen behöver se över dom åtgärder som har presenterats med hänsyn till trafiksituationen på godskajen. Trafikkontoret planerar därför undersöka ifall det går att genomföra åtgärder som skapar mer yta på godskajen och som i större omfattning styr privatpersoner bort från verksamheten på godskajen. Ny projektledare är utsedd.
 • Arkitektbyrån COWI är ansvariga för översynen.

Allmänt Rödsten:

Övrigt:

 • Blivit skattepliktiga för Böttö och Gäveskär.
 • Scouterna har anmält Ingemar Törnqvist för olovlig bryggbyggnation i Ersdal.
 • Anmälan ang. virkesupplag och motorgräsklippning i Ersdal är nedlagt. (Red. Anm. Se Brädupplag skadar fridlysta blommor på samfälld mark i Ersdal)
 • Tillståndsärendet beträffande byggrester i Ersdal är avslutad.
 • Strandskyddsdispensen för spång i Ersdal är flyttad till 2022.
 • Sedimentsproverna i Stämmösund visade att det är giftigt ca 4-5 m. ner. Ansökt om att Göteborgs hamn kan använda muddringen som ett vattenmiljökompensationsprojekt. Förstudien är slutredovisad till Leader Bohuskust.
 • Vi har fortsatt byggnationen och startat igenfyllnaden av diket vid utegymmet och även haft arbetsdagar.
 • Tecknat nya arrendeavtal med Tullstugan och Bohemia i Vassdal.
 • Lagt ner projektet med flytbrygga och vandring i Vassdal. (Red. Anm. Se Motion – Flytbrygga Vassdal S:30 och S:2)
 • Bidragit med 12.500:-till boken om Galterö.
 • Vi har premierat Birgitta Hultqvist för renovering och tvättning av kläder i Utkiken.
 • Dragning av ny elkabel mellan Asperö och Brännö.
 • Bajamajor har satts upp av Park och Natur i Vassdal och Gröna Vik.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑