Minnesanteckningar årsstämma 2019

Årsstämma 2019 är över. Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska 
redovisningen var ovanligt oklar, konstig och felaktig. Ingen väsentlig 
information läggs ut på föreningens webbsida. Ordförande Tim Borg malde därför igenom verksamhetsberättelsen muntligt utan någon särskilt förbättrad klarhet.

Hot om våld

En medlem blev så upprörd över vad som framfördes på mötet att han försökte ta över ordföranderollen och hotade med stryk om inte det blev tyst på kritiken som framfördes. Ordförande Tim lät hoten fortgå utan att ingripa på sedvanligt sätt och uppmuntrade därmed beteendet liksom övriga styrelsen.

Avsiktsförklaringen Rödsten

Några intressanta delar var att BBS fortsätter att hantera vissa saker i Rödsten trots kommunens avtal/avsiktsförklaring, då förhållandena på kommunen är så röriga så ingen där engagerar sig. Enligt avtal/avsiktsförklaring skall kommunen vårda området vilket inte sker utan Tim fortsätter egenmäktigt att hantera området på BBS
bekostnad.

Tillsynsärendet markarbeten 2018 i Rödsten

Tim har utfört både tillståndspliktiga markarbeten och bygglovspliktiga parkeringsplatser utan tillstånd varför ett ännu ett tillsynsärende uppkommit. Tim försöker att skylla ifrån sig på anmälaren av olovliga markarbeten och anmäler sig själv för de bygglovspliktiga parkeringarna när han försöker neka till utförda markarbeten.

Styrelsen mörkar

För att få någon begriplig redovisning av BBS verksamhet kom på förslag att redovisa verksamhet och utgifter utefter föregående års beslutade arbetsplan och budget, men detta ville inte styrelsen göra. Vad försöker styrelsen dölja?

Tillsynsärendet utfyllnad 2016 i Rödsten

Något som styrelsen medvetet utelämnar i verksamhetsberättelsen och döljer är  länsstyrelsens tillsynsärende sedan 2016 om utfyllnaden i Rödsten. Där är BBS är ålagd att ta bort sten utanför tillståndsområdet, ta bort bottenupptryckningen och ordna en ersättningsbrygga för en drabbad medlem i BBS. BBS fortsätter nonchalera länsstyrelsen trots länsstyrelsens besök i Rödsten våren 2018.

Medlem framför kritik mot Tim

Sten Gyldén redogjorde för ett mail han fått från en medlem som framförde kritik att styrelsen gick i ledband efter Tim, något som han förnekade. Styrelsens ansvarsfördelning och uppträdande visar dock att kritiken är välgrundad.

Kalhuggningen i Rödsten

Efter att Tim i 2 år röjt bort syrenträd, slån och björnbärsbuskar m.m. ser området ut som ett kalhygge och planteringar påstås genomföras till våren andra året i rad. Vilket år blir en naturlig fråga. Då det mesta av växtligheten i Rödsten ligger i Tim Borgs bostadshus utsikt är det uppenbart att Tim röjt bort träd och buskar från den egna havsutsikten. Att Tim skulle plantera nya träd och buskar i sin egen havsutsikt är inte trovärdigt och kommer inte att ske. Att någon i övriga styrelsen skulle ha synpunkter i saken då Tim är ansvarig enligt “ansvarsfördelningen” skulle bara ge dålig stämning i styrelsen utan resultat.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑