§ 16. DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

§ 16. DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 8. Ersättning till styrelse och revisorer.
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt utgifts- och inkomststat.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter.
 11. Val av revisorer samt suppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Övriga frågor.
 14. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 2, 3, 4, 7 och 14.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑