Göteborgs Sjöscoutkårs arrende på s:29 1994-1999

Hans Bränning undertecknade 1994-10-31 ett arrendeavtal med Göteborgs Sjöscoutkår. Eftersom Hans Bränning skrev under avtalet ensam så är arrendeavtalet ogiltigt. Hans Bränning är nämligen inte ensam firmatecknare, se Organisation. Arrendeavtalet kan laddas ner här.

Det femåriga arrendet på s:29, som Hans Bränning i hemlighet utfärdade, innebar en fördubbling av Sjöscouternas ordinarie fastighetsareal på 7000 kvadratmeter (5:127) till ett mycket förmånligt pris (1200 kr). Ett arrende för en båtplats kostade ca 150 kronor vid den tiden. I och med arrendet behövde dessutom Sjöscouterna inte betala arrende för sina 12 båtar.

Anledningen till att Hans Bränning, utan någons vetskap i föreningen, undertecknade detta mycket förmånliga arrende är oklart. Tydligt är däremot att Sjöscouterna gynnas av ett arrende till kraftigt underpris och att samfällighetsföreningen missgynnas p.g.a. minskade intäkter för båtplatsarrenden.

Arrendet undertecknades av Göteborgs Sjöscoutkår genom Anders Hansson och Svante Garnelius, samt skifteslaget genom Hans Bränning.

Övriga besynnerligheter är följande:

  • Delar av arrendeområdet är enligt Samfällighetens registreringsbevis redan reserverat som badplats.
  • Arrendeområdets gränser beskrivs enbart i text, utan vare sig karta eller total areal: “Området begränsas i väster av en linje…”
  • Arrendeavtalet innehåller två arrendeavtal(!): “Arrenderat område omfattar även två meter av den östra stranden på udden norr om arrenderat område.”
  • Ovanstående punkter gör det lätt att dölja områdets egentliga omfattning. Vilket sannolikt är avsikten. Skissen nedan ger en ungefärlig bild av situationen.

goeteborgs-sjoescoutkaar arrende pa s29

Powered by WordPress.com.

Up ↑