Kallelse årsstämma 2021

KALLELSE

Brännö Bys Samfällighetsförening.

Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännö Varv.

Tid: Lördagen den 13 mars 2021 kl. 12.00 Följande ärenden kommer att avhandlas:

 1. Är stämman utlyst i behörig ordning?
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Val av sekreterare på stämman.
 4. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 6. Resultat- och balansräkning per 2020-12-31.
 7. Revisons berättelsen.
 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 9. Framställning från styrelsen: Inköp av marken vid Utkiken och inköp av mark vid blivande Brännö Handel.
 10. Motioner från medlemmarna.
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
 14. Val av 2 styrelseledamöter, ordförande samt 2 suppleanter.
 15. Val av 2 revisorer jämte en suppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga frågor.
 18. Plats och tid för justering av stämmoprotokoll.
 19. Meddelande om var protokollet från stämman hålls tillgängligt.
 20. Stämmans avslutande.

Dokumentation finns tillgänglig hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö och föreningens hemsida. brannoby.se.

Nytillkomna medlemmar måste dokumentera sin behörighet. Tidigare inlämnade fullmakter gäller. För att utöva rösträtt måste stämmodeltagare lämna fullmakt om det är fler än en ägare till en fastighet. Enligt den nya lagen gällande covid19 så har styrelsen beslutat att ett ombud får företräda flera medlemmar.

Denna annons ersätter tidigare annons införd den 20 februari i GP.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑