Minnesanteckningar länsstyrelsens besiktning av Rödsten 2018-05-25

Den 25/5 2018 besiktigades Rödsten av länsstyrelsen med anledning av den dumpade sprängstenen 2016. Syftet var enligt besiktningens kallelse .. att se vilka vattenanläggningar som finns på plats och få information om hur det ser ut på platsen inklusive läget för bryggplatser.” Länsstyrelsens representanter uppträdde mycket medgörligt i Tims alla ostyrkta anledningar att inte efterleva länsstyrelsens förelägganden.

Närvarande

  • Länsstyrelsen vattenvårdsenheten: Mats Rygård och Josefin Jonson.
  • Samfällighetsföreningen: Tim Borg, Lennart Granström och Bengt Hansson.
  • Bryggägare: Ingemar Törnqvist

Mats Rygård

Mats redogjorde kort för anledningen till besöket som var att på platsen orientera sig med avseende på utfyllnad, bottenupptryckning och ersättningsbrygga för Ingemar. Mats tyckte att planerna Tim redogjorde för verkade bra.

Tim Borg

Tim redovisade alla möjliga planer för framtiden som han påstod kommunen hade för hamnområdet beträffande kajer och småbåtsbryggor. Tim försökte skapa bilden av att kommunen nu skulle ta över allt samtidigt som Tim skulle ha stor påverkan över projekten. Tim påstod vidare att han kunde garantera vad som i framtiden skulle hända t.ex. med småbåtsbryggor, något som faller på sin egen orimlighet. Tim bekräftade för övrigt att föreningens styrelse beslutat om muntligt kontaktförbud med Ingemar.

Ingemar Törnqvist

Ingemar påpekade att Tim valde att inte berätta om alla tidigare misslyckade storslagna projektplaner i Rödsten de senaste 40 åren. Varje projekt har resulterat i att entreprenörer vandaliserar hamnområdet mot betalning. Den första storskaliga vandaliseringen utfördes av kommunen under VA-projektet på 1970-talet där schaktmassor fortfarande inte avlägsnats enligt överenskommelserna. Efter den aktuella utfyllnaden 2016 beslutades på årsstämman 2017 att man skulle “snygga upp” i Rödsten. Beslutet verkställdes av Sture Karlund och Lennart Granström. Resultatet blev en total vandalisering. Den sista kvarvarande växtligheten ersattes med sten och grus utan att erforderligt marklov sökts för saken.

Lennart Granström

Lennart, vars vittnesmål i ett annat liknande ärende avfärdats av Tingsrätten som “inte tillförlitligt”, redogjorde för sin version av historiken och förhållanden i Rödsten. Länsstyrelsen har all anledning att avfärda Lennarts utsagor även i denna saken.

Bengt Hansson

Bengt, som varit med vid verksamheterna i Rödsten 2016, bidrog endast med grimaser i samband med andra personers uttalanden.

Själva besiktningen

Mats ville se hur utfyllnaden inte låg inom tillståndsområdet men hade inte med sig inskickad karta för ändamålet. Tim bestred att utfyllnaden låg utanför tillståndsområdet. Ingemar visade på tillståndskartan hur man enkelt kan syfta mellan kajerna för att avgöra saken. Mats kunde därigenom konstatera att utfyllnaden delvis låg utanför tillståndsområdet flera meter. Att bottenupptryckningen inte åtgärdats var ostridigt. Detta framgår tydligt av bildmaterialet.

Länsstyrelsen hjälper föreningen med att förhala tillsynsärendet?

Mats försökte få Tim att lova ett avtal med Ingemar till augusti. Tim förklarade svårigheten att lova då han inte råder över de omständigheter med nya småbåtsbryggor i framtiden. Resonemanget blev rörigt och det var oklart vilket år det kunde bli. Med största sannolikhet kan saken inte lösas på beskrivet sätt före nya bryggor står klara i en osäker framtid (tidigast om ca 5- 10 år).

Att något löfte plötsligt skall efterlevas är ytterst osannolikt då alla delar av föreläggandet hittills nonchalerats. Så löftenas funktion är givetvis att förhala tillsynsärendet, kanske tills det “glöms bort”. Vidare har samfällighetsföreningens styrelse beslutat om muntligt kontaktförbud med Ingemar, vilket ytterligare försvårar saken.

Fritt fram för alla att nonchalera länsstyrelsens förelägganden?

Länsstyrelsens representanter uppträdde mycket medgörligt i Tims alla ostyrkta anledningar att inte efterleva länsstyrelsens förelägganden. Länsstyrelsen visar tydligt att det är riskfritt att nonchalera förelägganden, försiktighetsåtgärder, viten samt domar i Mark och Miljödomstolen.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑