Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening Brännö Värdshus den 28 mars 2016

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman och redogjorde för kallelsen via annons i GP samt anslag på Brännö. Stämman för klarade kallelsen vara utlyst i behörig ordning. Ingemar Törnqvist ansåg att dagordningen var fel men konstaterades att den följde stadgarna. Törnqvist reserverade sig då mot detta!
 2. Till ordförande på stämman valdes Kjell Uppling.
 3. Till sekreterare på stämman valdes Nils Ekberg.
 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Susanne Fris Åsum och Hans Holmberg.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse från år 2015 (bilaga 1) lästes av sekreteraren, godkändes och lades till handlingarna. Föreningens kassaförvaltare Nils Ekberg redogjorde för resultat- och balansräkningama (bilaga 2) och kommenterade vissa poster. Revisor Benny Hamberg läste revisionsberättelsen.
 6. Enligt revisorernas förslag godkändes balans- och resultaträkningarna samt balanserades årets vinst i ny räkning. Vidare tillstyrkte stämman att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 2015.
 7. Hans Bränning redogjorde for det nuvarande läget avseende Känsö och konstaterade att extra Årsstämman den 5 mars sagt nej till styrelsens förslag om ett 25-årigt arrende. Han meddelade att Försvarsmakten har informerats men ännu inte har kommenterat beslutet. Beträffande Rödsten så redogjordes för kontakter med Trafikkontoret som vill arrendera Rödsten, men som ännu inte kommit tillbaka med vad man i detalj vill göra i området.
 8. Hans Bränning redogjorde for styrelsens förslag att ändra stadgarna § 17, innebärande att “avkastning enligt § 3 skall i första hand användas på ett sätt, som gynnar samfällighetsdelägarna genom återinvestering i samfälligheterna”, en ändring i sista ordet från singularis till plural.  Ändringen innebär att avkastningen kan användas i alla samfälligheterna och inte bara i den som den utgår ifrån. Stor debatt uppstod varest Mats Flodin yrkade på att slopa § 17och bilda egen samfällighetsförening för Känsö medan Hans Holmberg var på styrelsens linje och menade att vi ju eljest skulle ha ca 25 föreningar. Ordföranden fann, efter frågan om vi kunde ändra stadgarna, att ja vunnit men sluten votering begärdes och omröstning ägde rum. Sedan rösträknarna sammanställt alla röstlappar konstaterades att 73 röster avgetts varav 49 för styrelsens förslag mot 22 nej och två ogiltiga. frågan krävde 2/3 majoritet konstaterades att detta uppnåtts och att sålunda stadgarna skalländras!
 9. Sju motioner från medlemmar hade inkommit och lästes upp.

  Motion 1“Att samfälligheten S:86 Känsö med tillhörande vattenområden ska förvaltas av en egen förering.” Efter diskussioner fram och tillbaka begärdes votering med sluten omröstning, vilken verkställdes enligt tidigare beskrivning och resulterade i 23 röster för motionen och 50 elnot. Motionen avslogs!

  Motion 2: “Vi måste kräva att Staten undersöker och miljösanerar marken på samfälligheten S:86 Känsö med tillhörande vattenområdenmed Miljöförvaltningens tillsyn.”Även denna motion gick till sluten omröstning som resulterade i 31 för motionen, 44 mot densamma samt två blanka röster. Motionen avslogs!

  Motion 3: “Att årsmötet beslutar ersätta 93.000 kronor till kampfonden som förvaltas av advokat Bengt Tarre för utbetalning till de privatpersonersom bidragit till segern i Mark och Miljödomstolen (MMD)”. Motionen lästes upp i sin helhet och avslogs utan votering!

  Motion 4: “Att BBS skall hävda ägandet till S:2 enligt gällande lagfart och förbjuda dumpning på Hake Fjord. Att årsmötet ger Nils Ekberg i uppdrag att företräda BBS beträffande S:2 och förbjuda Vägverket och andra att dumpa i Hake Fjord.” Motionen upplästes och bifölls!

  Motion 5: “Att Ingemar Törnqvist (lT) med familj får fortsatt arrende och får ha kvar sin återuppbyggda konsolbrygga i Ersdal.” Efter många och långa diskussioner avslogs denna motion.

  Motion 6: “Att BBS tar bort dumpade stenblock och åtgärdar eventuella skador berörd brygga i Rödsten. Att Nils Ekberg får uppdraget att handlägga stenutfyllnader på alla BBS områden och redovisa handläggningen årsmöten. Att eventuella överenskommelser och ersättningar för den upplåtna stenutfyllnander iRödsten till Karlund redovisas på årsmötet.” Även denna motion avslogs efter mycket diskuterande.

  Motion 7: “Att BBS antar ny policy att kommunicera med inblandade parter före rättsprocesser startas i något ärende. Att Nils Ekberg, i likhet med tidigare tillfällen, får i uppdrag att kommunicera, lösa problem och redovisa på årsmöte före beslut för att undvika rättsprocesser.” Slutligen avslogsäven denna sista motion!

 10. Styrelsens förslag om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer, dvs 1000 kronor till styrelse och suppleanter och 500 kronor var till revisorernagodkändes.

 11. Kassaförvaltaren och tillika dagens sekreterare redogjorde for planerad verksamhetsplan och budget (bilaga 3). Stämman godtog detta och godkände budgeten.

 12. Till styrelseledamot två år valdes Nils Ekberg. Hans Bränning valdes till ordföranden. Då frågan om val av två suppleanter ett år lämnade sex namnförslag vidtogs åter en gång sluten omröstning som resulterade i att till suppleanter på ett år utsågs stig Berggren och Bengt Hansson.

 13. Till revisorer valdes Benny Hamberg och Jan Almström med Eva Grenfeldt som suppleant.

 14. Till valberedning valdes Eva Sundén, Eva Grenfeldt och Stefan Kihlgren.

 15. Hans Holmberg föreslog att man skall modernisera stadgarna och stämman gav föreningen i uppdrag att arbeta med detta. Martin Olofsson undrade vad som nuhänder med Känsö och Hans Bränning svarade att Försvarsmakten har informerats och att expropriationen går vidare.

 16. Beslöts att stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor hos sekreteraren för att därefter ställas ut i Brännö Handel (Posten) samt utläggas på föreningens hemsida.

 17. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Källor

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑